Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1965.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb lördagen den 20 November 1965.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Stig Gustavsson som hälsade de närvarande välkomna samt föredrog dagordningen, vilken godkändes.

§2. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson samt till dagens sekreterare Martin Karlsson.

§3. Till att justera dagens protokoll valdes Ragnar Karlsson och Bernt Nygren.

§4. Styrelsens årsberättelse upplästes och godkändes.

§5. Kassörens och revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Och i enlighet med revisorernas förslag beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§6. Till styrelsen för en tid av 2 år valdes Eskil Hall och Hugo Sjöstrand med Eskil Hall som kassör.

§7. Till revisorer valdes Willy Magnusson och Börje Johansson med Valdemar Lindberg och Ove Ohlsson som suppleanter.

§8. Vidare fastställdes årsavgiften till 10 kronor

§9. Inträdesavgiften för eventuellt nya medlemmar beslöts till 75 kronor.

§10. Förslag framkom vidare om inträde i Svenska Amatörfiskarnas Riksförbund vilket enhälligt beslutades.

§11. Vidare beslöts att de medlemmar som varit medlemmar i fiskeklubben i 10 år samt fyllt 70 år skall ingå som hedersmedlemmar.

§12. Beslöts att ett vindskydd skulle uppsättas runt uteverandan vid klubbstugan på Svalö.

§13. De avgående styrelseledamötena avtackades för deras uppoffrande arbete som hade nedlagts inom föreningen.

§14. Kvällens ordförande, Sven-Johan Svensson, tackade för visat intresse för det gångna året. Och kvällen avslutades med ett trevligt och glatt samkväm.

 

Vid protokollet: Martin Karlsson

Justerat: Bernt Nygren och Ragnar Karlsson