Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1978.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 11 November 1978.

Närvarande: 11 st

 

§1. Ordförande Gunder Wirell hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Förelaggt förslag till föredragningslista godkändes utan ändringar.

§3. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Sven-Johan Svensson.

§4. Att föra årsmötets protokoll utsågs undertecknad.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Olle Svensson samt Nils-Åke Stålros.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 1978 års verksamhet föredrogs och lades till handlingarna. Ordförande redogjorde därefter för den ekonomiska sidan av verksamheten.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1978 års verksamhet och förvaltning.

§9. Till styrelseledamöter för verksamhetsåren 1979-80 utsågs Gunder Wirell, Bengt Sandström samt Nils-Åke Stålros. Till ordförande för 1979 valdes Gunder Wirell. Till kassör för 1979 valdes Börje Svensson.

§10. Till styrelsesuppleanter för 1979 utsågs Sven-Johan Svensson samt Olle Svensson.

§11. Till revisorer för 1979 valdes Allan Karlsson samt Hans-Göran Nilsson. Till revisorsuppleanter utsågs Bernt Nygren och Stanley Persson.

§12. Som föreningens representanter till Möckeln Norra Fiskevårdsförening valdes Sven-Johan Svensson samt Stanley Persson . Suppleant blev Ivar Karlsson.

§13. Fisketävlingarna 1979 fastställdes till följande datum:

Angel 20/1

Pimpel 17/2

Glinder 9/6

Kast 28/7

Slöjd 15/9

§14. Årsavgiften för 1979 fastställdes till 10 kronor och inträdesavgiften fastställdes till 75 kronor.

§15. Årsmötet diskuterades utprickningen av farleder, och uppdrog åt styrelsen att samråda med Diö Båtklubb om det lämpligaste sättet att genomföra utprickningen.

§16. Årsmötet beslöt höja startavgiften för klubbens tävlingar till 15 kronor/tävling.

§17. Styrelsen fick i uppdrag att arrangera en mettävling i augusti månad. Denna tävling skall inte ingå i Vandringspriset.

§18. Årsmötet diskuterade reglerna för slöjdtävlingen, man beslöt slutligen att även under det kommande året tillämpa de gamla reglerna.

§19. Då inga övriga ärenden förelåg framförde mötesordförande sitt och föreningens tack till Kjell Svensson, vilken efter 6 år i styrelsen nu avgått. I samband med detta tackade han även å sina och sekreterarens vägnar för förtroendet att få leda dagens förhandlingar och förklarade därefter årsmötet avslutat. Senare under kvällen följde supé med dans.

 

Vid protokollet: Ragnar Fransson

Justerat: Olle Svensson och Nils-Åke Stålros