Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1966.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb lördagen den 19 November 1966.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Stig Gustavsson som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna samt föredrog dagordningen som godkändes.

§2. Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Johan Svensson samt till sekreterare Martin Karlsson.

§3. Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Ivar Karlsson och Ragnar Karlsson.

§4. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.

§5. Revisorernas berättelse och kassatablån upplästes och godkändes och styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.

§6. Till styrelsordförande för en tid av 2 år valdes Martin Karlsson med Stig Gustavsson som suppleant.

§7. Till revisorer omvaldes Willy Magnusson samt nyvaldes Sture Johnsson med Ragnar Nykvist och Karl-Erik OHlsson som suppleanter.

§8. Årsavgiften beslöts oförändrad till 10 kronor.

§9. Vidare beslutades att ett anslag på 144 kronor skall utgå till kvällens samkväm.

§10. Framkom förslag att försäkringen för stugan på Svalö skulle höjas till 10.000 kronor.

§11. Vidare framkom förslag att de två furorna som står närmast stugan skulle nedtagas om styrelsen föe Heurlinska Stiftelsen medger detta.

§12. Eskil Hall framförde styrelsens och klubbens tack till Stig Gustavsson för hans nerlagda arbete under ordförandetiden.

§13. Mötet avslutades av kvällens ordförande som tackade för uppmärksamheten. Därefter vidtogs ett gemytligt och trevligt samkväm med musik av Erik Svensson och Bernt Nygren.

 

Vid protokollet: Martin Karlsson

Justerat: Ragnar Karlsson och Ivar Karlsson