Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2010.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2010-12-17.

Plats: Urania. Närvarande: 21 st.

 

§1. Klubbens ordförande, Krossen Håkan Loo, hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Bengt Lexander och Kevin Lexander.

§6. Styrelsens verksamhet och ekonomisk rapport upplästes och godkändes. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen verksamhetsår godkändes och lades till handlingarna.

§9. Till val av ordförande omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av styrelseledamot valdes Niclas Svensson och Peter Åberg.

§11. Till val av två revisorer och en suppleant omvaldes Kjell Svensson, Torsten Riis och Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar beslutade datum 2011:

Angel  15 januari

Pimpel is  6 februari

Vårtävling  28 maj

Klubbmästerskap Gös  17 juni

Metaretävling  1 juli

Kastspötävling  23 juli 

Pimpel båt  20 augusti  

Hösttävling  17 september

GÖSTÄVLING  8 juli

§13. Val av inköpare till tävlingarna blev styrelsen.

§14. Avgifterna för 2011 är oförändrade förutom medföljande i båten som ej är medlem, där blir det 100 kr.

§15. På ordet rapporter fanns det inget nytt.

§16. På ordet fritt framkom det att användande av motorborr fanns på önskelista. Röstning om detta genomfördes, 13 nej och 8 ja. Motorborr godkändes således inte. Trekrok tillåtet på Angeltävlingen. Styrelsen sätter gränser vid Angeltävling.

§17. Klubbmästare för 2010 blev Håkan Loo. Han förrättade själv prisutdelningen med hjälp av Jan Gunnarsson och Pernilla Blomqvist Svensson. 

§18. Då inga ärende förelåg tackade ordförande Håkan Loo för visat intresse och förklarade mötet avslutat och därefter bjöds det på mat och dricka.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Kevin Lexander och Bengt Lexander.