Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1958.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 21 November 1958.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Sven-Johan Svensson vilken hälsade de närvarande välkomna.

§2. Kallelsen till mötet godkändes.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson med Martin Karlsson som sekreterare.

§4. Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Olle Svensson och Adolf Svensson.

§5. Styrelsens och revisorernas årsberättelse upplästes och godkändes samt beslutades om full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

§6. Val av styrelseledamot för två år. Vald blev Sven-Johan Svensson.

§7. Till revisorer valdes Willy Magnusson och Börje Johansson med Ove Ohlsson som suppleant.

§8. Till styrelsesuppleanter valdes Valter Hall och Martin Karlsson.

§9. Årsavgiften bestämdes till samma som föregående år (3 kronor). 

§10. Beslutades att 130 kronor skall utgå till kvällens supé.

§11. Vidare diskuterades om att försöka att få fiskerikonsulenten till ett senare möte och beslutades om att tillsätta en kommité för att ordna densamme. Valda blevo styrelsen samt Willy Magnusson och Valdemar Lindberg.

§12. Till sist framförde Valdemar Lindberg medlemmarnas tack till styrelsen för det goda arbete som hade nedlagts under året.

 

Vid protokollet: Martin Karlsson

Justerat: Olle Svensson och Adolf Svensson.