Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1988.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1988.

Närvarande: 16 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1988 års årsmöte öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslistan godkändes utan ändring.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Kjell Dahlquist och Tommy Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och godkändes.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1988 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1989 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till kassör för 1989-90 valdes Börje Svensson. I tur att avgå var Ragnar Karlsson.

§11. Till styrelserepresentant för 1989-90 valdes Johnny Skarphagen. I tur att avgå var Ivar Karlsson.

§12. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Krister Nilsson. Till suppleant Allan Karlsson.

§13. Fisketävlingar 1989:                    §14. Prisköpare:

Angel 14/1                                          Gunder Wirell

Pimpel 4/2                                           Kjell Dahlquist

Vårtävling 10/6                                    Börje Svensson

Spinn 29/7                                           Tommy Svensson

Mete 19/8                                            Lars-Åke Hallengren/Jan Ejneborn

Hösttävling 19/9                                  Ragnar Karlsson/Stanley Persson

Pimpel från båt 30/9                           Åke Fasth

§15. Årsavgiften höjdes till 40 kr. Inträdesavgiften förblev 150 kr och startavgiften 30 kr.

§16. Rapporter saknades.

§17. På ordet fritt diskuterades om Pimpel från båt ska ingå i Vandringspriset, vilket det bestämdes att det ska. Vidare togs frågan upp om fiskekortspengarna går till inplantering av kräftor isåfall om det går att lösa kort. Styrelsen ska även höra efter om man måste lösa årskort för att lösa rev eller angelkort. Inför Angeltävlingen ska styrelsen höra efter om man får använda trekrok eller allsingkrok. Till slut sas det att fisken ska avlivas vid upptagning.

§18. Ordförande förrättade prisutdelningen för årets tävlingar. Många applåder för Åke Fasth som tog sin första inteckning i Vandringspriset.

§19. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande de närvarande för visat intresse framförde sitt och sekreterarens tack för förtroendet att leda förhandlingarna och förklarade därefter 1988 års årsmöte avslutat. Efter detta intogs smörgåstårta vilket klubben bjöd de närvarande på.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Kjell Dahlquist och Tommy Svensson