Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1991.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1991.

Närvarande: 10 st

 

§1. Fiskeklubbens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1991 års årsmöte öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Föredragningslistan upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötet utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Bengt Sandström och Tommy Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och godkändes.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1991 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1992 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till styrelserepresentanter valdes Tomas Säll och Göran Dahlquist. I tur att avgå var Bengt Nilsson och Göran Dahlquist.

§11. Till revisorer omvaldes Kjell Svensson och Krister Nilsson. Suppleant Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 1992:              §13. Prisköpare:

Angel  (styrelsen)                          Göran Dahlquist

Pimpel  (styrelsen)                         Börje Svensson

Vår 13/6                                         Håkan Loo

Kast 1/8                                         Tommy Svensson

Mete 15/8                                       Ivar Karlsson

Pimpel från båt 5/9                         Lennart Karlsson

Höst 26/9                                        Olle Svensson

§14. Årsavgiften för 1992 är 50 kr. Inträdesavgiften är 200 kr + nyckel. Startavgiften höjdes till 40 kr.

§15. Rapporter saknades.

§16. På ordet fritt fick styrelsen i uppdrag att ta reda på vad fiskekortspengarna går till. Ekolod diskuterades och bestämdes att det inte får användas under tävlingar. Vitfisk gäller även på pimpeltävlingarna.

§17. Ordförande förrättade prisutdelning för årets tävlingar. Håkan Loo tog sin andra inteckning i Vandringspriset.

§18. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade 1991 års årsmöte avslutat. Efter detta blev det kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Bengt Sandström och Tommy Svensson