Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2003.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2003-12-12.

Plats: Liatorps brandstation. Närvarande: 13 st medlemmar

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Håkan Loo. Han hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen upplästes och godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare utsågs Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Torsten Svensson och Kjell Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades till handlingarna. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet.

§9. Till val av ordförande för 2004 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av två styrelseledamöter 2004-2005 omvaldes Niclas Svensson och Jan Gunnarsson.

§11. Till val av två revisorer för 2004 omvaldes Kjell Svensson och Torsten Riis och suppleant för 2004 Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar datum för 2004:

Pimpel. isförhållande avgör

Angel. isförhållande avgör

Vårtävling. 22 maj

Mete. vecka 24 eller 25

GÖSTÄVLING. 2 juli

Kastspö. 31 juli

Pimpel båt. 28 augusti

Hösttävling. 18 september

§13. Inköpare av priser:

Pimpel: Åke Svensson

Angel: Göran Dahlquist

Vårtävling: Jan Gunnarsson

Mete: Börje Svensson

Kastspö: Håkan Loo

Pimpel båt: Niclas Svensson

Hösttävling: Jan Gunnarsson

§14. Avgifterna för 2004 är oförändrade. Årsavgift 100 kr. Pensionär 50 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgift 300 kr + nyckel.

§15. Undersökning gällande ny utformning av medlemsavgifter nerlagt, alltså kvarstår det gamla underlaget för medlemsavgifter. Diö Amatörfiskeklubb och Heurlinska Stiftelsen Agunnaryd, ägare av Svalö, har träffats på Liatorps brandstation respektive ute på Svalö angående arrende av Svalö 030828. Närvarande från Diö Amatörfiskeklubb: Håkan Loo, Niclas Svensson, Kjell Svensson, Börje Svensson och Jan Gunnarsson. Och från Heurlinska Stiftelsen: Arne, Kurt, Mikael, Margit och Marianne. Efter besöket beslutades det att ett förslag till arrende skulle arbetas fram.

§16. Ett arrendeavtal från Heurlinska stiftelsen presenterades och godkändes av årsmötet. Ett 10-års arrende med 1000:- årsavgift/indexreglerat, se separat avtal.

§17. På ordet fritt diskuterades att renovera verandan vid ingången på framsidan till stugan. Samt kolla taket på stugan och verandan. Verandan västerut är i så dåligt skick så det beslöts att den skulle rivas. Ny kamin skall installeras i stugan. Djuplodning av sjön skall genomföras. Samarbete gällande sjömärken mellan båtklubbarna Piren och Åsen. 

§18. Ordförande förrättade prisutdelningen där han själv segrade. Håkan Loo  klubbmästare 2003 således. Det var hans andra inteckning i Bucklan.

§19. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Torsten Svensson och Kjell Svensson