Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1959.

Protokoll fört vid extra möte med Diö Amatörfiskeklubb den 4 Augusti 1959.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Sven-Johan Svensson som hälsade de närvarande välkomna.

§2. Ordförande redogjorde för kräftfisket på Marsholm vilket hade erbjudits klubben vilket livligt diskuterades av de närvarande medlemmarna.

§3. Mötet beslöt att arrendera fisket och ordföranden fick i uppdrag att underhandla med vederbörande.

§4. Därefter avslutades mötet med en vädjan till medlemmarna att försöka få så stor anslutning som möjligt till kräftfisket för detta kan ju klubben få nytta av i framtiden.

 

Vid protokollet: Martin Karlsson

Justerat: Olle Svensson och Adolf Svensson.

 

 

 

 

 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 14 November 1959.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Sven-Johan Svensson som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna samt föredrog dagordningen som godkändes.

§2. Till ordförande för årsmötet valdes Willy Magnusson samt till sekreterare Arne Hall. Att justera dagens protokoll valdes Börje Johansson och Valter Hall. 

§3. Föredrogs styrelsens årsberättelse vilken enhälligt godkändes.

§4. Föredrogs klubbens ekonomiska berättelse av kassören Åke Gustavsson. Av denna framkom att inkomsterna slutat på 380:05 och utgifterna på 305:25. Således med en behållning på 74:80. I samband härmed föredrogs revisorernas berättelse . Berättelserna godkändes och på revisorernas förslag beviljades ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.

§5. Beslutades att ett anslag på 150 kronorskall utgå till årets samkväm.

§6. Till kassör för en tid av två år valdes Bernt Nygren samt till vice ordförande för en tid av två år omvaldes Erik Svensson. Till styrelsesuppleanter valdes Martin Karlsson och Olle Svensson. Till revisorer omvaldes Willy Magnusson och Börje Johansson samt till revisorsuppleanter Valdemar Lindberg och Ove Ohlsson. 

§7. Beslutades om oförändrade års- och inträdesavgifter. 3 kronor respektive 5 kronor.

§8. Behandlades inkomna skrivelser. Därav en svarsskrivelse från Möckelns Norra Fiskevårdsförening innefattande avslag på föreningens anhållan att medlemmarna skulle få använda agnnät. Skrivelsen godkändes och styrelsen fick i uppdrag att för 1960 göra förnyade framställningar.

§9. Nya frågor: ett förslag om arvode till styrelsen avslogs. Ev. arrende av Marsholms fiskevatten respektive kräftfiske därstädes diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att för medlemmarnas räkning bevaka fiskrätten därstädes samt att kalla intresserade medlemmar, när arrendefrågan står inför sin lösning, till ett möte och att dessa medlemmar ställer sig som garant för arrendesumman.

§10. Beslutades att Algot Almgren skulle bjudas på supén.

§11. Avslutades mötet. Ordförande framförde ett tack till styrelsen för det gångna året. Ett särskilt tack framfördes till den ur styrelsen avgående kassören Åke Gustavsson. Efter årsmötes-förhandlingarna intog medlemmarna en gemensam supé under gemytliga och kamratliga former.

 

Vid protokollet: Arne Hall

Justeras: Valter Hall och Börje Johansson