Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2004.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2004-11-12.

Plats: Liatorps brandstation. Närvarande: 13 st medlemmar.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Håkan Loo. Han hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen lästes upp och godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare utsågs Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Torsten Svensson och Pernilla Blomqvist Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet.

§9. Till val av ordförande för 2005 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av kassör för 2005-2006 omvaldes Börje Svensson.

§11. Till val av styrelseledamot 2005-2006 valdes Johan Jansson. I tur att avgå var Kjell Dahlquist.

§12. Till val av 2 st revisorer för 2005 omvaldes Kjell Svensson och Torsten Riis och suppleant för 2005 omvaldes Bengt Sandström.

§13. Datum fisketävlingar 2005:

Pimpel och Angel efter isförhållande.

Vårtävling 28 maj 08.00-12.00 (lördag)

Mete 17 juni. 18.00-21.00 (fredag)

GÖSTÄVLING 1 juli. 18.00-22.00 (fredag)

Kastspö 6 augusti. 08.00-12.00 (lördag)

Pimpel båt 28 augusti. 09.00-13.00 (söndag)

Hösttävling 17 september. 08.00-12.00 (lördag)

§14. Prisköpare till tävlingar 2005:

Angel-Jan Gunnarsson

Pimpel-Åke Svensson

Vårtävling-Niclas Svensson

Mete-Börje Svensson

Kastspö-Håkan Loo

Pimpel båt-Tommy Svensson

Hösttävling-Nils Stålros

§15. Avgifterna för 2005 är oförändrade. Årsavgifterna 100 kr. Pensionär 50 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgift 300 kr.

§16. Diö Amatörfiskeklubb har deltagit på föreningsmöte på Urania. Där fick vi frågan om vi var intresserade av att anordna fisketurer för turister på sjön Möckeln med anledning av Linnés 300 års jubileum. Årsmötet kom fram till att det inte fanns något sådant intresse. Stugan på Svalö har renoverats. Vi har bytt tak och byggt en ny veranda.

§17. På ordet fritt framkom det att fisket har blivit sämre med farhågor om det allt brunare vattnet kan vara anledningen. Det påtalades att sjömärkenas placering i vissa fall inte är bra. Kontakt med Båtklubbens styrelse tas angående detta på deras årsmöte. När det gäller alla fisketävlingar i klubbens regi så är ekolod förbjudet. Pimpelfiske diskuterades att förläggas på Helgasjön. Ny kamin har installerats i stugan på Svalö.

§18. Ordförande förrättade prisutdelningen där han själv blev klubbmästare. Det var hans tredje inteckning i Vandringspriset som han därmed erövrade, grattis.

§19. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Pernilla Svensson Blomqvist och Torsten Svensson