Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1957.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 23 November 1957.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Sven-Johan Svensson som hälsade de närvarande välkomna.

§2. Kallelsen till mötet godkändes av mötesdeltagarna.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Stig Gustavsson och till sekreterare Martin Karlsson samt till att justera dagens protokoll Valter Hall och Eskil Hall.

§4. Styrelsens och revisorernas berättelse upplästes och beslutades om full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

§5. Val av två styrelseledamöten jämte suppleanter.Valda blevo Åke Gustavsson   och Erik Svensson samt till suppleanter Valter Hall och Martin Karlsson.

§6. Till vice ordförande valdes Erik Svensson.

§7. Till revisorer valdes Willy Magnusson och Sten Tibark med Börje Johansson

och Ove Ohlsson som suppleanter.

§8. Årsavgiften diskuterades och fastställdes till 3 kronor.

§9. Beslutades att 2:50 skall utgå för varje deltagare per tävling till kvällens supé.

§10. Förslag till stadgar framlades för mötet vilka efter livlig diskussion antogs av mötet varvid styrelsen fick i uppdrag att låta trycka 100 ex.

§11. Förslag väcktes om en bussresa till havet för hela familjen vilket hänsköts till styrelsen för vidare utredning. 

§12. Vidare framkom förslag om att underhandla med Gemlabolaget samt Heurlin på Marsholm angående viss fiskerätt på deras vatten. Valda blevo för Gemlabolaget Willy Magnusson samt till Marsholm Sven-Johan Svensson.

§13. Mötet avslutades av ordförande som tackade för det gångna året och med ett gott kamratskap intogs den efterföljande supén.

 

Vid protokollet: Martin Karlsson

Justerat: Eskil Hall och Valter Hall.