Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1982.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 8 Oktober 1982.

Närvarande: ? st

 

§1. Fiskeklubbens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Förlagt förslag till föredragningslista godkändes utan ändringar.

§3. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Sven-Johan Svensson.

§4. Att föra årsmötets protokoll utsågs Gunder Wirell.

§5. Till justeringsmän utsågs Kjell Svensson och Tommy Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och lades därefter till handlingarna. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för året 1982 års verksamhet och förvaltning.

§9. Till revisorer utsågs Ragnar Fransson och Allan Karlsson med suppleant Kjell Svensson.

§10. Till ordförande för år 1983 valdes Gunder Wirell. Till styrelseledamöter för 1983 - 1984 valdes Nils-Åke Stålros och Sven-Johan Svensson. Till suppleanter valdes Olle Svensson och Tommy Pettersson.

§11. Som representanter i Möckelns Norra Fiskevårdsförening utsågs Ivar Karlsson, Ragnar Karlsson och Sven-Johan Svensson.

§12. Årsavgift för 1983 blir 25:- varav 10:- återgår till festdeltagarna.

§13. Styrelsen fick i uppdrag att ombesörja renovering på Svalö.

§14. Styrelsen fick i uppdrag att tala med Gemla om minken i sjön Möckeln.

§15. Då inga övriga ärenden förelåg tackade ordförande de närvarande för visat intresse och framförde sitt och sekreterarens tack för förtroendet att leda förhandlingarna och förklarade därefter 1982 års möte avslutat. Efter förhandlingarna följde den sedvanliga festen.

 

Vid protokollet: Gunder Wirell

Justerat: Kjell Svensson och Tommy Svensson