Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2008.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2008-12-12.

Plats: Urania Diö. Närvarande: 15 st medlemmar.

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Torsten Svensson och Nils-Åke Stålros.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen verksamhetsår 2008 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av kassör för 2009-2010 omvaldes Börje Svensson.

§10. Till val av styrelseledamot 2009-2010 omvaldes Peter Åberg.

§11. Till val av två revisorer samt en suppleant för 2009 omvaldes Torsten Riis, Kjell Svensson och Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 2009 beslutade datum:

Angel   efter isförhållande

Pimpel is   efter isförhållande.

Vårtävling 30 maj. 08.00-12.00  Svalö

Metetävling 26 juni. 18.00-21.00  Svalö

Kastspötävling 25 juli. 08.00-12.00  Svalö 

Pimpel båt 22 augusti. 08.00-12.00  Svalö  

Hösttävling 19 september. 08.00-12.00  Åsen

GÖSTÄVLING 3 juli. 18.00-22.00  Svalö

Extra Göstävling 7 augusti. 18.00-21.00  Åsen

§13. Val av prisköpare för 2009 års tävlingar:

Angel   Åke Svensson

Pimpel is   Nils-Åke Stålros

Vårtävling   Robin Peltola

Metetävling  Börje Svensson

Kastspötävling  Jan Gunnarsson

Pimpel båt  Pernilla S Blomqvist

Hösttävling  Håkan Loo

Extra Göstävling  Peter Åberg

§14. Avgifterna för 2009 är enligt följande:

Årsavgift: 100 kr (pensionär 50 kr)

Startavgift: 60 kr på tävlingarna

Inträdesavgift 500 kr inklusive nyckel.

§15. Rapporter saknas

§16. På ordet fritt diskuterades om torvmossar och nederbörd har påverkat vattenkvaliten. Det föreslogs att man skulle ha faddrar till varje port i sjön. 

§17. Ordförande Håkan Loo förrättade prisutdelningen med hjälp av Jan Gunnarsson och Börje Svensson. Håkan Loo blev Klubbmästare för 2008. Grattis. 

§18. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter fika.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Nils-Åke Stålros och Torsten Svensson