Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1968.

Protokoll fört vid extra möte med Diö Amatörfiskeklubb den 31 Januari 1968.

 

§1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Martin Karlsson som hälsade de närvarande välkomna.

§2. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson. Till sekreterare Karl-Erik Ohlsson samt till justeringsmän Stig Gustavsson och Sture Johnsson.

§3. Då mötet var utlyst för att medlemmarna skulle få yttra sig om klubben skulle arrendera Birger Hörbergs vatten eller ej kunde man snart förstå att de allra flesta var för ett sådant arrende. Givetvis fick inte priset vara för högt. Då Martin Karlsson och Sven-Johan Svensson varit ute på Höö och pratat med Birger Hörberg fick medlemmarna en viktig utförlig information från dessa. Dessa båda fick också i uppdrag att underhandla med Birger Hörberg men priset skulle hålla sig mellan 12.000 kronor  och 15.000 kronor på en tid av 5 år.

§4. Klubbens pimpeltävling beslöt mötet äga rum den 24 februari. Styrelsen bestämmer tid och plats.

§5. Så var vi framme vid ordet fritt och då intet mer fanns att diskutera avslutade ordförande mötet med att tacka för förtroendet att leda dagens förhandlingar och trodde säkert att förhandlingarna med Birger Hörberg skulle bli givande.

 

Vid protokollet: Karl-Erik Ohlsson

Justerat: Stig Gustavsson och Sture Johnsson

 

 

Protokoll fört vid extra möte med Diö Amatörfiskeklubb den 24 April 1968.

 

§1. Ordförande Martin Karlsson hälsade medlemmarna välkomna, särskilt den nye medlemmen Allan Karlsson. Ordföranden föredrog dagordningen som godkändes.

§2. Till ordförande vid mötet valdes Martin Karlsson, sekreterare Arne Hall, justeringsmän Sven-Johan Svensson och Hugo Sjöstrand.

§3. Ordförande Martin Karlsson presenterade det fiskevattenarrendeavtal som upprättats med Birger Hörberg, Höö. Arrendesumman belöpte sig på 1500 kronor. Arrendeavtalet var, på uppdrag av beslut från förra mötet, för klubbens del undertecknat av Martin Karlsson och Sven-Johan Svensson.

§4. Finansieringen av det arrenderade fiskevattnet diskuterades. Beslutades i enlighet med Olle Svenssons förslag: utdebitering 50 kronor per medlem, att betala senast den 8 Juni 1968. Beslutades i enlighet med Eskil Halls förslag: Komunalt anslag till finansieringshjälp skall sökas.

§5. Bestämmelser och föreskrifter för bedrivandet av fiske på det arrenderade området diskuterades och beslutades enhälligt.

Maximering av redskapsfiske enligt följande:

Angel: 15 krok per medlem

Långrev: 150 krok per medlem

Kräftmjärdar: 20 st per medlem

Fisket gäller för angel, långrev, kräftfiske, drag, spinnspö, mete, pimpel samt nät och silhåv för fångande av agn-fisk.

Fiske med fasta redskap såsom ryssjor och nät är ej tillåten.

Klubbmedlemmarna äger rätt att medtaga familjemedlemmar och kamrater i båten vid fiske.

Fiske får ej utlovas till någon utomstående på klubbens fiskevatten.

§6. Beslutades: Hedersmedlemmarna Algot Almgren och Adolf Svenssons rättighet att utnyttja fiskerätten på området skall vara personligt.

§7. Styrelsen fick i uppdrag utverka någon form av igenkänningstecken som medlemmarna och fiskevattenägaren kan märka sina redskap med.

§8. Angående fiskeriuppsyningsman beslutades att medlemmarna hjälps åt med denna uppsyn samt rapportera eventuella överträdelser till styrelsen. Eventuellt förekommande tjuvfiske inom arrenderat område skall beivras. Särskild uppsyn skall ägnas rev-fiskare som inte äro medlemmar.

§9. Beslutades att glindertävlingen skall hållas den 8 Juni 1968.

§10. Förelåg inbjudan till Havsfiske SM i Varberg den 11 - 12 Maj 1968. Eventuellt intresserade medlemmar får själva anmäla och bekosta sitt deltagande.

§11. Avslutades mötet med att ordförande tackade för intresserat deltagande.

 

Vid protokollet: Arne Hall

Justerat: Hugo Sjöstrand och Sven-Johan Svensson

 

 

Protokoll fört vid årsmötet med Diö Amatörfiskeklubb 9 November 1968.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Martin Karlsson villken hälsade de närvarande välkomna.

§2. Dagordningen upplästes och godkändes.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Martin Karlsson och till mötessekteterare valdes Karl-Erik Ohlsson.

§4. Till justeringsmän valdes Stig Gustavsson och Sture Johnsson.

§5. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.

§6. Revisorernas berättelse och kassatablå upplästes och godkändes samt beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet under tiden revisionen omfattar.

§7. Till ordförande i föreningen 2 år framåt valdes Karl-Erik Ohlsson. Suppleant blev Stig Gustavsson.

§8. Till revisorer valdes Willy Magnusson och Sture Johnsson med Ragnar Nykvist och Valter Hall som suppleanter.

§9. Årsavgiften beslutades till 10 kronor + arrendesumma för Höös fiskevatten.

§10. Anslag till årsmötets samkväm bestämde mötet i enlighet med styrelsens förslag.

§11. Till representant vid Möckelns Norra Fiskevårdsförenings möte valdes Sven-Johan Svensson med Martin Karlsson som ersättare.

§12. Mötet beslutade att slöjdtävlingen skall flyttas från lördag - söndag till fredag - lördag. Mötet beslutade även att man får köra med motor även på glindertävlingen samt att kastspö får användas på slöjdtävlingen.

§13. Styrelsen fick i uppdrag att till kommande inlämna en ny skrivelse om bidrag för utsättande av sjömärken tillsammans med Älmhults Båtklubb.

§14. Mötet avslutades av Martin Karlsson som tackade för förtroendet att få leda dagens förhandlingar. Sven-Johan Svensson avtackade därefter Martin Karlsson för de år han suttit som ordförande samt hoppades att han efter en tid återkommer i styrelsen.

 

Vid protokollet: Karl-Erik Ohlsson

Justerat: Sture Johnsson och Stig Gustavsson