Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2023.

Protokoll för verksamhetsåret 2023 fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte på Urania i Diö den 16 februari 2024.

21 medlemmar närvarande.

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Loo och till mötessekreterare valdes Pernilla S Blomqvist.

§5. Att justera protokollet utsågs Viveca Jonsson och Peter Jonsson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapport lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2023 beviljades och gavs full ansvarsfrihet.

§9. Till val av ordförande 2024-2025 valdes Håkan Loo.

§10. Till val av styrelse ledamot 2024-2025 valdes Peter Åberg och Pernilla S Blomqvist.

§11. Till val av två revisorer samt en suppleant valdes Kjell Svensson och Martin Hägerstam, suppleant Krister Dahlquist.

§12. Fisketävlingar under 2024: 

 -KM Vårtävling: lördagen den 25 maj. Start från Svalö. Tid: 08:00-12:00.

 -KM Göstävling: onsdagen den 5 juni. Start från Åsen. Tid: 18:00-22:00.

 -KM Mete: lördagen den 29 juni. Start från Svalö. Tid: 08:00-12:00.

 -KM Kastspö: lördag den 10 augusti. Start från Svalö. Tid: 08:00-12:00.

 -KM Pimpel / båt: lördagen den 31 augusti. Start från Svalö. Tid: 08:00-12:00.

 -KM Hösttävling: lördagen den 21 september. Start från Åsen. Tid: 08:00-12:00.

 -Stora Göstävlingen: 5 juli. Start från Svalö. Tid: 18:00-22:00.

§13. Val av inköpare av priser för 2024 års tävlingar.

 -Vårtävling: Peter Åberg och Johan Åberg.

 -KM Göstävling: Börje Svensson och Greger Håkansson.

 -Mete: Krister Dahlquist och Göran D -ahlquist.

 -Kastspö: Pernilla Hallengren och Johan Jansson.

 -Pimpel / båt: Pernilla S Blomqvist och Tina Svensson.

 -Hösttävling: Oskar Fransson och Johan Åberg.

§14. Avgifter i Diö Amatörfiskeklubb:

 -Årsavgift: 200 kronor  (pensionär 100 kronor)

 -Startavgift: 100 kronor

 -Inträdesavgift: 500 kronor

Beslut togs att behålla föregående års avgifter.

Det diskuterades även pensionärer och beslutadeatt ansvaret vilar på dem att anmäla in när de går i pension samt att det även ska inkludera sjukpensionärer.

För ny medlem beslutades att de "får" 3 fria startavgifter under året, gäller ej angel och endast klubbtävlingar. 3 "frikort" kommer att delas ut till den nya medlemmen att användas vid starter under året på klubbtävlingar.

§15. Rapporter: Det finns i nuläget inte något att rapportera.

Disskusioner kom upp o det stora antalet malar som nu finns i sjön. Det är ett problem men är fridlysta så inget fiske på dem får utövas. Talades om att forskare som gjort studier i sjön anser att gösen är mager och detta kan bero på den stora utbredningen av malen i sjön.

§16. På övriga frågor: 

 -Det beslutades enhälligt att fiskesäsongen för året ska betecknas som avslutat efter hösttävlingen.

 -Gädda/ stora fiskar: Det fördes en hel del diskussioner om att ta upp stora gäddor eller om de ska släppas tillbaka vid tävlingar. Det ligger i tiden och har efterfrågats av medlemmar. Det beslutades under mötet att vi ska under angeltävlingen göra det fritt att välja att släppa tillbaka större gäddor, över 5 kg, och istället för att väga in dem ska en lista/tabell finnas. Man måste då mäta sin fisk och ta ett foto som ska redovisas vid invägningen där dagens datum och tid måste synas. I tabellen går vi då efter längd som ger en spcifik vikt. Detta kommer vi att prova under 2024.

 -Pilketävling vinter: Vi har saknat dessa tävlingar men det måste vid tillfället vara en is som är säker.

 -Ny medlem: Vi hade under 2023 fria starter i klubbtävlingarna under året men det är en allt för hög kostnad för klubben. Det beslutades istället att 3 fria starter i klubbtävlingar ska ingå när man blir ny medlem. Detta gäller inte för mörten vid angel eller Stora göstävlingen. Det kommer att delas ut 3 "frikort" som medlemmen kan använda som startavgift under året.

 -Ankrace: Förslag kom att vi borde köpa in fler ankor till vårt ankrace som vi håller i på Diö-dagen. De säljer slut väldigt fort varje år och med fler ankor får fler chansen att vara med. Styrelsen kommer titta på vad de kan hitta för ankor och även på hur vi kan göra om de är av annan storlek.

§17. Ordförande Håkan Loo förrättar prisutdelningen och vinnare av årets klubbmästerskap blev Tommy Svensson.

§18. Då inga andra ärenden förelåg så bjöds de närvarande medlemmarna på smörgåstårts och erbjöds samtidigt att köpa lotter i vårt Jokerlotteri som går av stapeln mellan veckorna 12 - 21.

Vid protokollet: Pernilla S Blomqvist

Justerat: