Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1964.

Protokoll fört vid årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 5 December 1964.

 

§1. Mötet, vilket hölls i Urania, öppnades av klubbens ordförande Martin Karlsson. Han hälsade de talrikt församlade medlemmarna välkomna samt föredrog dagordningen, vilken godkändes.

§2. Till att leda dagens förhandlingar valdes Willy Magnusson. Till sekreterare, Ragnar Nykvist. Att justera dagens protokoll utsågs Sture Johnsson och Stig Gustavsson.

§3. Martin Karlsson stod i tur att avgå som ordförande samt önskade ej omval. Till ny ordförande för en tid av 2 år valdes Stig Gustavsson. Till suppleanter valdes Valter Hall och Eskil Hall. Revisorer, Börje Johansson och Willy Magnusson.

§4. Styrelsens berättelse upplästes. Den godkändes enhälligt.

§5. Kassörens och revisorernas årsberättelse upplästes och godkändes. Ur kassatablån framgick att denna hade balanserat på 547:00 med en behållning på 106:00.

§6. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksamansvarsfrihet.

§7. Martin Karlsson föredrog styrelsens förslag om tillbyggnad av stugan på Svalö samt visade en ritning på denna eventuella tillbyggnad. Denna hade kostnadsberäknats till ca: 1200 kronor. Stig Gustavsson och Bernt Nygren var eniga om att tillbyggnad för tillfället ej var motiverad. Martin Karlsson föreslog då en utbyggnad av uteplats med plast-tak, detta godkändes enhälligt.

§8. Bernt Nygren tyckte att fiske med motordrift borde tillåtas vid Slöjdtävlingen. Vilket mötet godkände men vid eventuellt allmänt förbud i sjön Möckeln häves denna tillåtelse.

§9. Förslag framkom angående Slöjdtävlingens förläggande till lördag - söndag. Vilket även blev mötets mening.

§10. Förslag om höjning av årsavgift från nuvarande 5 kronor till 7 kronor framkom. Mötet behöll nuvarande årsavgift 5 kronor.

§11. Avgående ordförande Martin Karlsson avtackades av Willy Magnusson vilken även överlämnade en minnessak som tack för 4 års idogt och uppoffrande arbete i klubben.

§12. Willy Magnusson framförde ett tack till styrelsen för det föredömliga arbete de nedlagt under det gångna året samt tackade även för förtroendet att få leda dagens förhandlingar. Årsmötet avslutades med ett trevligt och glatt samkväm. Där medlemmarna med respektive damer blev trakterade med en utsökt kalkonmiddag. Därpå följde dans till toner av klubbens egna musikanter.

 

Vid protokollet: Ragnar Nykvist

Justerat: Stig Gustavsson och Sture Johnsson.