Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1999.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1999.

Närvarande: 13 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötet utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Kjell Svensson och Laila Käll.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1999 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 2000 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till styrelseledamöter omvaldes Göran Dahlquist och Jan Gunnarsson.

§11. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Torsten Riis. Suppleant Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 2000:     

Angel (styrelsen)                  

Pimpel (styrelsen)                

Vår 3/6                                 

Mete 30/6  obs. fredag 18:00-21:00                      

Kastspö 29/7                          

Pimpel båt 2/9                    

Höst 23/9                           

§13. Styrelsen köper priserna till tävlingarna 2000.

§14. Årsavgiften 100 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgift 300 kr med nyckel + årsavgift

§15. På rapporter kom frågan upp hur arrendet gäller. Styrelsen fick i uppgift att undersöka saken.

§16. På ordet fritt sades att städningen på Svalö är dålig både in och utvändigt. En skylt ska sättas upp om städning. Det ska även komma med i papperen som skickas ut till medlemmarna. Madrasserna ska bytas ut mot liggunderlag. Det ska bli tre priser istället för två vid årsmötets prisutdelning. Priset på digitala vågar ska undersökas. Kjell Svensson, Ivar Karlsson och Roy Käll fick uppdraget att undersöka intresset för en eventuell fest i någon form. Göstävlingen förslagsvis 7/7  18:00-22:00.

§17. Ordförande förrättade prisutdelningen där Kjell Dahlquist blev klubbmästare och därmed en inteckning i Vandringspriset.

§18. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter kaffe och smörgåstårta.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Kjell Svensson och Laila Käll