Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1997.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 25 oktober 1997.

Närvarande: ? st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötet utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Tomas Hallengren och Tommy Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1997 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1998 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till styrelseledamöter för 1998-99 omvaldes Göran Dahlquist och Jan Gunnarsson.

§11. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Torsten Riis. Suppleant Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 1998:     §13. Prisköpare:

Angel (styrelsen)                  Befintliga priser

Pimpel (styrelsen)                Roy Käll

Vår 23/5                               Kjell Dahlquist

Mete 27/6                             Tomas Hallengren

Kastspö 1/8                          Håkan Loo

Pimpel båt 29/8                    Börje Svensson

Höst 26/9                             Tommy Svensson

§14. Årsavgiften 100 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgiften höjdes till 300 kr med nyckel + årsavgift

§15. På rapporter informerade Ivar Karlsson att trekrok inte får användas på angeldon.

§16. På ordet fritt diskuterades trekrok. Det behövs mer information innan Angeltävlingen. Bryggan vid Svalö måste rätas upp. Roy Käll fick i uppdrag att ta reda på hur man får upp stolparna. Göstävlingen diskuterades och startavgiften fastställdes till 120 kr per båt. 20 kr går till klubben. Tiden förslagsvis 3/7 18:00 - 22:00

§17. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade 1997 års årsmöte avslutat. Därefter var det 40-års jubileumsfest och prisutdelning.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Tomas Hallengren och Tommy Svensson