Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1990.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2 december 1990.

Närvarande: 9 st

 

§1. Fiskeklubbens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Föredragningslistan upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Håkan Loo och att föra protokollet Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Ragnar Karlsson och Tommy Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1990 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1991 valdes Håkan Loo.

§10. Till kassör för 1991-92 valdes Börje Svensson.

§11. Till styrelseledamot för 1991-92 valdes Jonnie Skarphagen.

§12. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Krister Nilsson. Till suppleant Bengt Sandström.

§13. Fisketävlingar 1991:                §14. Prisköpare:

Angel                                              Tommy Svensson

Pimpel                                             Lennart Karlsson

Vår 8/6                                            Kjell Dahlquist

Kast 27/7                                        Börje Svensson

Mete 17/8                                       Bengt Nilsson

Pimpel från båt 7/9                         Håkan Loo

Höst 28/9                                        Göran Dahlquist

§15. Årsavgiften höjdse till 50 kr. Inträdesavgiften är 200 kr + nyckel. Startavgiften 30 kr.

§16. Rapporter saknas.

§17. På ordet fritt sades det att Pimpeltävlingen skulle läggas i en annan sjö. En deltagare som är med i alla tävlingar får sista gratis. Arvode till ordförande och kassör ska utgå med vad ett fiskekort kostar i grundform. Om en medlem inte betalar avgiften på två år efter påminnelse utesluts han. Om han vill gå med igen får han betala ny medlemsavgift plus gamla skulden. Egna barn upp till 10 år får följa med i båten. Soporna ska tagas med hem till Åsen och ställas vid anslagstavlan efter varje tävling.

§18. Ordförande förrättade prisutdelningen. Mest priser fick Kjell Dahlquist som tog sin andra inteckning i Vandringspriset.

§19. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade 1991 års årsmöte avslutat. Efter detta blev det kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Ragnar Karlsson och Tommy Svensson