Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1996.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 15 november 1996.

Närvarande: 11 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötet utsågs Håkan Loo. Sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Tomas Hallengren och Roy Käll.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1996 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1997 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till kassör för 1997-98 omvaldes Börje Svensson.

§11. Till styrelseledamot för 1997-98 omvaldes Kjell Dahlquist.

§12. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Torsten Riis. Suppleant Åke Svensson.

§13. Fisketävlingar 1997:     §14. Prisköpare:

Angel (styrelsen)                  Åke Svensson

Pimpel (styrelsen)                Nils-Åke Stålros

Vår 24/5                               Roy Käll

Mete 28/6                             Tomas Hallengren

Kastspö 2/8                          Ivar Karlsson

Pimpel båt 30/8                    Jan Gunnarsson

Höst 27/9                              Börje Svensson

§15. Årsavgiften 100 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgiften är 250 kr med nyckel + årsavgift

§16. På rapporter rapporterades om bottengarn och nätfiskekort.

§17. På ordet fritt sades det att det är 40-års jubileum 1997 och att därför försöka ordna en fest i samband med årsmötet. Pengar till det från olika aktiviteter. 100 st stadskuponger köps in och säljs. 10 kr från varje startavgift räknas av till festen. Det föreslogs att ett skåp med bestick och muggar sätts upp i klubbstugan. En Göstävling startavgift 120 kr per båt. Förslagsvis 4/7.

§18. Ordförande förrättade prisutdelning där Kjell Dahlquist tog sin 3.e inteckning och därmed Vandringspriset.

§19. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade 1996 års årsmöte avslutat. Därefter kaffe och smörgåstårta.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Roy Käll och Tomas Hallengren