Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1963.

Protokoll fört vid årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb i Urania, Diö den 9 November 1963.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Martin Karlsson vilken hälsade de talrikt församlade medlemmarna välkomna. Dagordningen för mötet föredrogs och godkändes.

§2. Till ordförande för mötet valdes Sven-Johan Svensson. Till sekreterare Arne Hall samt justeringsmän Sture Johnsson och Stig Gustavsson.

§3. Styrelsens berättelse upplästes. Ur denna framgick att klubben under året anordnat t tävlingar för medlemmarna. Vid dessa tävlingar har 64 anmälningsavgifter erlagts.Klubbstugan på Svalö har under året underhållnings-målats och en del andra förbättringar gjorts. Medlemsantalet var vid årets slut 26. Därav en hedersmedlem nämnligen nestorn Algot Almgren. Revisorernas berättelse och kassatablå upplästes. Kassan hade balanserat på 567:57 med en behållning på 154:04.

§4. Beslutades godkänna berättelserna samt beviljas ansvarsfrihet.

§5. Beslutades anslå 192 kronor, motsvarande 3 kronor per tävlingsstart, till kvällens samkväm.

§6. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Erik Svensson samt nyvaldes Sture Johnsson, vilken också valdes till kassör efter Arne Andersson som avflyttat från orten. Till styrelsesuppleant för 1 år valdes Eskil Hall.

§7. Till revisorer för 1 år omvaldes Börje Johansson och Willy Magnusson. Suppleanter Valdemar Lindberg och Ove Ohlsson.

§8. Till årsavgift beslutades 5 kronor.

§9. Nya inträdesansökningar diskuterades. Enär klubbens stuga på Svalö, där klubbens huvudsakliga verksamhet bedrivs ifrån, har begränsat utrymme blev frågan livligt diskuterad. Ett framlagt förslag, att maximera medlems-antalet till nuvarande 25 + 1 hedersmedlem, blev årsmötets beslut. Vidare beslutades att, om medlemsantalet understiger det maximerade, nästkommande årsmöte bevilja eventuella ansökningar inträde i klubben.

§10. Eventuell utbyggnad av klubbstugan diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka behovet och komma med eventuellt förslag.

§11. Mötets ordförande framförde ett tack till styrelsen för det föredömliga arbete de utfört under det gångna året. Ett särskilt tack riktades till Arne Andersson som avgick ur styrelsen på grund av avflyttning från orten.  

§12. Mötets ordförande uttalade ett tack för det stora intresse som medlemmarna visar inför föreningens verksamhet. Han tackade också för förtroendet över att fått leda dagens förhandlingar samt avslutade mötet. Efter mötesförhandlingarna vidtog ett gemytligt och trevligt samkväm tillsammans med medlemmarnas respektive damer. Under samkvämet förrättades prisutdelning för 1963 års klubbmästerskap. Pimpelfiske: KM Lars Skarphagen. 2.a Bernt Nygren. Glinderfiske: KM Sven-Johan Svensson. 2.a Ivar Karlsson. Slöjdfiske: KM Valter Hall. 2.a Eskil Hall. 1963 års inteckning i vandringspriset: Sven-Johan Svensson.

 

Vid protokollet: Arne Hall

Justerat: Sture Johnsson och Stig Gustavsson