Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1969.

Protokoll fört vid extramöte med Diö Amatörfiskeklubb den 9 September 1969.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Karl-Erik Ohlsson som hälsade medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen upplästes samt godkändes.

§3. Att föra protokoll över mötets förhandlingar valdes Willy Magnusson.

§4. Till justeringsmän utsågs Sven-Johan Svensson samt Martin Karlsson.

§5. Ordförande meddelade att Birger Hörberg, på det av oss arrenderade fiskevattnet, beslagtagit ett antal långrevar med sammanlagt 700 krok. Fiskarna som lagt revarna var NN och NN samt NN, hemlig ort. Ingen av dessa hade vid kontroll något fiskekort. Däremot uppvisades ett kort gällande för annan person. Birger Hörberg ställde krav på klubben att en gemensam polisanmälan skulle utföras. Efter en livlig allmän diskussion beslöts enhälligt att klubben gemensamt med Birger Hörberg skulle polisanmäla saken. Mötet beslöt vidare att någon ersättning ej skulle utkrävas av klubben.

§6. Det under kräftfisket förekomna tjuvfiske beslutades att få anstå tillsvidare.

§7. Sven-Johan Svensson föreslog att klubben skulle försöka anlita Tore Johansson, Liatorp, att på vårt fiskevatten kolla fiskekort. Bifall till förslaget samt valdes Sven-Johan Svensson till kontaktman.

§8. Ordföranden meddelade att glindertävlingen (det står glindertävlingen i protokollet men ska antagligen vara slöjdtävlingen med tanke på datumet) skall hållas den 20 September klockan 06:00.

§9. Olle Svensson efterlyste var och när lämpligast årsfesten skall avhållas. Styrelsen fick i uppdrag att på sedvanligt sätt ordna den detaljen.

§10. Kassör Olle Svensson efterlyste en medlemsavgift som ej i vederbörlig ordning var inbetald. Mötet beslöt att avgiften efter påminnelse skall vara betald senast den 1 Oktober 1969.

§11. Hugo Sjöstrand ställde frågan huruvida någon av klubbens medlemmar skulle kunna få behörighet till bevakningsbricka. Frågan hänsköts till styrelsen för utredning.

§12. Sven-Johan Svensson ställde frågan huruvida något anslag från kommunen har sökts för år 1970. Ordföranden meddelade att anslag sökts med 1000 kronor.

§13. Mötet, som var besökt av 17 medlemmar, avslutades av ordföranden som tackade deltagarna för god tillslutning.

 

Vid protokollet: Willy Magnusson

Justerat: Martin Karlsson och Sven-Johan Svensson     

 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb lördagen den 22 November 1969.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Karl-Erik Ohlsson som hälsade de närvarande välkomna.

§2. Dagordningen för mötet upplästes och godkändes.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson samt till dagens sekreterare Martin Karlsson.

§4. Till justeringsmän för dagens protokoll Stig Gustavsson och Sture Johnsson.

§5. Styrelsens årsberättelse upplästes och godkändes.

§6. Kassörens och revisorernas berättelse upplästes och godkändes och i enlighet med revisorernas förslag beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

§7. Till styrelsen för en tid av 2 år valdes Olle Svensson och Bernt Nygren. För 1 år valdes Stanley Persson och Gunder Wirell med Ragnar Karlsson och Hugo Sjöstrand som suppleanter.

§8. Revisorerna Willy Magnusson och Sture Johnsson omvaldes med Ragnar Nykvist och Allan Karlsson som suppleanter.

§9. Till att representera klubben vid Möckelns Norra Fiskevårdsförenings årsmöte valdes Sven-Johan Svensson med Martin Karlsson som ersättare.

§10. Medlemsavgiften för år 1970 beslutades till 10 kronor + 50 kronor för arrendet på Höös fiskevatten. Alltså tillsammans 60 kronor.

§11. Anslag till årsmötet beviljades med 355 kronor.

§12. Vidare tog Bernt Nygren upp frågan om anslutningen till förbundet. Nygren ifrågasatte om vi fortfarande skulle vara medlemmar. Olle Svensson föreslog att mötet skulle avvakta och se för det är ju förändringar. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan.

§13. Dagens ordförande Sven-Johan Svensson framförde klubbens tack till styrelsen för det nedlagda arbetet under året.

§14. Vidare tackade han även för förtroendet att få leda dagens förhandlingar och förklarade mötet avslutat. Och därefter följde en angenäm supé för klubbens medlemmar med respektive damer.

 

Vid protokollet: Martin Karlsson

Justerat: Sture Johnsson och Stig Gustavsson