Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2009.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2009-11-13.

Plats: Urania Diö. Närvarande: 19 st medlemmar

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Christina Svensson och Pernilla Svensson Blomqvist.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2009 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av ordförande för 2010-2011 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av styrelseledamöter omvaldes Niclas Svensson och Jan Gunnarsson.

§11. Till val av 2 revisorer och en suppleant omvaldes Kjell Svensson, Torsten Riis och Bengt Sandström.

§12. Val av prisköpare för 2010 års tävlingar:

Angel o Pimpel  styrelsen

Vårtävlingen  Robin Peltola

Metaretävling  Börje Svensson

Kastspötävling  Jan Gunnarsson

Pimpel båt  Pernilla S Blomqvist

Hösttävling  Håkan Loo

Extra Göstävling  Håkan Loo

§13. Fisketävlingar beslutade datum 2010:

Angel o Pimpel efter isförhållande

Vårtävling 5 juni 

Mete 2 juli

Kastspötävling 31 juli

Pimpel båt 21 augusti

Hösttävling 18 september 

GÖSTÄVLING 9 juli 

Extra Göstävling 18 juni

§14. Avgifterna för 2010 är oförändrade. 

§15. På ordet rapporter så framkom det att gösen är fredad fram till den 31 maj enligt Fiskevårdsområdet. Det framkom också att insjön är avstängd för allt fiske.

§16. På ordet fritt så framkom det att Extra Göstävlingen skulle ingå i Klubbmästerskapet och röstning om detta skedde. Resultat 10-10. Då utnyttjade ordförande Håkan Loo sin utslagsröst till att rösta emot förslaget. Således gick det inte igenom. Förslag på att använda motorborr vid isfiske röstades ner. Förslag att höjs måttet på gädda till 45 cm från 40 cm röstades igenom av årsmötet. Således gäller 45 cm i fortsättningen. Frågan om 3-krok är tillåtet kom upp på bordet igen och det är inte tillåtet enligt tidigare styrelseprotokoll.  

§17. Ordförande Håkan Loo förrättade prisutdelningen med hjälp av Jan Gunnarsson. Håkan Loo blev Klubbmästare 2009. Grattis. Därefter dragning i vårat lotteri vi haft under året.

§18. Då inga andra ärende förelåg tackade ordförande Håkan Loo för visat intresse och förklarade mötet avslutat och därefter bjöds det på middag.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Pernilla S Blomqvist och Christina Svensson