Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2002.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 29 november 2002.

Närvarande: 12 st

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Håkan Loo. Han hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen lästes upp och godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Torsten Svensson och Pernilla Svensson Blomqvist.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna. Kassören redogjorde för klubbens ekonomi.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet.

§9. Till val av ordförande för 2003 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av kassör för 2003-2004 omvaldes Börje Svensson.

§11. Till val av styrelseledamot 2003-2004 omvaldes Kjell Dahlquist.

§12. Till revisorer för 2003 omvaldes Torsten Riis och Kjell Svensson. Suppleant Bengt Sandström.

§13. Styrelsen sätter datum för tävlingarna 2003 efter att man har kollat så att det inte kolliderar med andra arrangemang.

§14. Priser inköps av styrelsen samt av Göran Dahlquist, Pimpel och Åke Svensson, Angel.

§15. Avgifterna för 2003 är oförändrade. Årsavgift 100 kr. Pensionär 50 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgift 300 kr + nyckel.

§16. På ordet rapporter meddelades att ett nytt fiskekort kommer att börje säljas tillsammans med Såganäs och Steninge Fiskevårdsområde. Börje kollar priser. Fiskekortet börjar gälla från den 1 januari 2003. Sjömärkens felaktiga placering påtalad. Ordförande Håkan Loo har kontaktat Stiftelsen som äger Svalö, han bestämde att tillsammans med Stiftelsens Kurt Johansson träffas ute på Svalö senare i vår/sommar. Styrelsens medlemmar Håkan Loo och Niclas Svensson har deltagit i ett föreningsmöte efter en inbjudan av Diö 2000.

§17. På ordet fritt rapporterades att ett samarbete mellan Båtklubben och Piren vore önskvärt. Det har satts ut en ny farled av andra än Båtklubben, detta ifrågasattes. En del sjömärken behöver justeras samt utökas. Det diskuterades att vid Göstävlingen skall flytväst användas av samtliga deltagare och att flytvästar erbjuds till utlåning för dom som inte har och att föraren av båten har ett ansvar att se till att detta följs. Samt framförande av båt på ett säkert sätt är varje förares ansvar. Familjedag ej genomförd, många andra arrangemang försvårar detta. Angeldag tillsammans med familjerna diskuterades med korvgrillning o.s.v. Styrelsen fixar detta. Göstävlingen diskuterades till första helgen i juli.

§18. Ordförande förrättade prisutdelningen där Åke Svensson blev klubbmästare och därmed sin första inteckning i Vandringspriset.

§19. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter serverades kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Pernilla Svensson Blomqvist och Torsten Svensson