Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1986.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1986.

Närvarande: 16 st

 

§1. Ivar Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1986 års årsmöte öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst, godkändes.

§3. Föredragningslistan upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Ivar Karlsson. Att föra årsmötesprotokollet utsågs Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Håkan Loo och Bengt Nilsson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1986 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1987 valdes Håkan Loo.

§10. För 1987 valdes två styrelserepresentanter vilka blev Ivar Karlsson och Ragnar Karlsson. I tur att avgå var Ragnar Karlsson och Håkan Loo. Ragnar Karlsson blev omvald som kassör. Till suppleanter valdes Karl-Erik Ohlsson och Tommy Svensson.

§11. Till revisorer valdes Allan Karlsson och Kjell Svensson. Till suppleant valdes Krister Nilsson.

§12. Till representanter för Möckelns Norra Fiskevårdsförening valdes Karl-Erik Ohlsson och Ivar Karlsson.

§13. Fisketävlingar för 1987 blev följande dagar:

Angel (styrelsen beslutar)  Priser: Håkan Loo

Pimpel 21/2   Priser: Göran Dahlquist

Vårtävling 13/6   Priser: Bengt Nilsson

Spinn 1/8   Priser: Lars-Åke Hallengren

Mete 22/8   Priser: Thomas Hallengren

Hösttävling 19/9   Priser: Krister Nilsson

§14. Startavgiften till tävlingarna höjdes till 30 kr. Inträdesavgiften förblev 100 kr samt årsavgiften 25 kr. 

§15. På årsmötet bestämdes att klubben skulle söka lotteritillstånd. Till lotteriföreståndare valdes Börje Svensson.

§16. Rapporter saknades.

§17. Styrelsen ska kontrollera försäkringen på klubbstugan. Trekrok på Angeltävlingen diskuterades men bestämdes förbjudas under 1987. Mer information ska komma innan beslut fattas. Det diskuterades även en eventuell jubileumsfest som i så fall kommer bestämmas senare.

§18. Då inga övriga ärende förelåg tackade Ivar Karlsson de närvarande för visat intresse. Framförde sitt och sekreterarens tack för förtroendet och förklarade därefter 1986 års årsmöte avslutat. Efter förhandlingarna avslutades lördagskvällen med fest och dans.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Håkan Loo och Bengt Nilsson