Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2006.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2006-11-24.

Plats: Urania Diö. Närvarande: 19 st medlemmar.

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Dagordningen upplästes och godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Kjell Svensson och Torsten Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet.

§9. Till val av kassör för 2007-2008 omvaldes Börje Svensson.

§10. Till val av styrelseledamot 2007-2008 valdes Peter Åberg.

§11. Till val av 2 st revisorer för 2007 omvaldes Kjell Svensson och Torsten Riis och till suppleant för 2007 omvaldes Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 2007 datum:

Angel och Pimpel efter isförhållande.

Vårtävling 2 juni. 08.00-12.00 

Metaretävling 15 juni. 18.00-21.00 

Kastspötävling 4 augusti. 08.00-12.00 

Pimpeltävling båt 25 augusti. 08.00-12.00 

Hösttävling 22 september. 08.00-12.00 

GÖSTÄVLING 29 juni. 18.00-22.00

Abborretävling 11 augusti. 08.00-12.00

§13. Hela poäng skall räknas på tävlingarna.

§14. Val av prisköpare för 2007 års tävlingar:

Angel-Börje Svensson

Pimpel is-Åke Svensson

Vårtävling-Emil Åberg

Metaretävling-Peter Åberg

Kastspötävling-Jan Gunnarsson

Pimpel båt-Niclas Svensson

Hösttävling-Nils-Åke Stålros

Abborretävling-Nils-Åke Stålros

§15. Avgifterna för 2007 är enligt följande:

Årsavgift: 100 kr (pensionär 50 kr)

Startavgift: 50 kr på tävlingarna

Inträdesavgift i klubben: 500 kr

§16. Antal priser till tävlingarna diskuterades. Styrelsen tar beslut om detta. År 2007 är jubileumsår för klubben och detta skall vi fira med lite överraskningar under året i samband med våra tävlingar. Djuplodningen av Möckeln är klar och i samband med detta så har Möckelns Fvo tryckt upp ett nytt sjökort som klubben också säljer genom Börje Svensson. Klubben har sålt fiskekort under året. Ekolod godkänt på tävlingarna. Detta beslut togs efter omröstning på mötet. Samhällsföreningen erbjuder, genom Laila Käll, Diö Amatörfiskeklubb att presentera sig i Diöbladet. Diö Amatörfiskeklubb har gjort en egen hemsida. Mötet beslutade att Börje Svensson skall ha gratis startavgift för det jobb han lägger ner på hemsidan, sjökortsförsäljning och fiskekortsförsäljning. 

§17. Ordförande förrättade prisutdelningen där han själv blev Klubbmästare. 

§18. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter fika.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Kjell Svensson och Torsten Svensson