Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1971.

Protokoll fört vid årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 5 November 1971.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Karl-Erik Ohlsson som hälsade de närvarande välkomna.

§2. Dagordningen upplästes och godkändes.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson med Martin Karlsson som sekreterare.

§4. Justeringsmän för dagens protokoll valdes Sture Johnsson och Stig Gustavsson.

§5. Årsberättelsen för 1971 upplästes och godkändes.

§6. Kassörens och revisorernas berättelse upplästes och godkändes och styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

§7. Till styrelseledamöten för en tid av 2 år valdes Ragnar Karlsson samt Stig Gustavsson och till suppleanter valdes Hugo Sjöstrand och Sven-Johan Svensson.

§8. Revisorer för en tid av 1 år omvaldes Willy Magnusson och Sture Johnsson med Ragnar Nykvist samt Allan Karlsson som suppleanter.

§9. Till att representera klubben vid Möckelns Norra Fiskevårdsförenings årsmöte valdes Sven-Johan Svensson och Martin Karlsson med Karl-Erik Ohlsson samt Olle Svensson som suppleanter.

§10. Årsavgiften för 1972 fastställdes till 10 kronor samt en avgift av 80 kronor till arrendet. Vidare fastställdes inträdesavgiften till 75 kronor.

§11. Vidare framkom förslag att ordna en angeltävling för klubbens medlemmar och styrelsen fick i uppdrag att anordna en tävling.

§12. Karl-Erik Ohlsson föreslog att styrelsen skulle få i uppdrag att ge medlemmarna i uppgift att sätta ut sjömärken och styrelsen fick i uppgift att fördela märkena så rättvist som möjligt.

§13. Under ordet fritt framkom att förbud gäller att använda ståndkrokar och saxar i sjön Möckeln vilket skulle upplysas om.

§14. Årsmötet avslutades av Sven-Johan Svensson som tackade för förtroendet att leda dagens förhandlingar.

§15. Efter årsmötet förekom en angenäm supé med dans för deltagarna samt respektive damer och man roade sig på bästa sätt.

 

Vid protokollet: Martin Karlsson

Justerat: Stig Gustavsson och Sture Johnsson