Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2007.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2007-11-09.

Plats: Urani Diö. Närvarande: 20 st medlemmar

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande medlemmarna välkomna till klubbens 50-års jubileumsårsmöte och förklarade mötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Torsten Svensson och Christina Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2007 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av ordförande för 2008-2009 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av två styrelseledamöter omvaldes Jan Gunnarsson och Niclas Svensson för 2008-2009.

§11. Till val av 2 revisorer samt en suppleant för 2008 omvaldes Torsten Riis, Kjell Svensson och Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 2008 beslutade datum:

Angel. isförhållande

Pimpel. isförhållande

Vårtävling.  Lördag - 31 maj  08.00-12.00

Metetävling.  Fredag - 27 juni  18.00-21.00

Kastspötävling.  Lördag - 26 juli  08.00-12.00

Pimpeltävling båt.  Lördag - 23 augusti  08.00-12.00

Hösttävling.  Lördag - 20 september  08.00-12.00

GÖSTÄVLING.  Fredag - 4 juli 18.00-22.00

Extratävling Gös.  Lördag - 9 augusti  08.00-12.00

§13. Val av prisköpare för 2008 års tävlingar:

Angel - Åke Svensson

Pimpel is - Nils-Åke Stålros

Vårtävling - Jan Gunnarsson

Metetävling - Håkan Loo

Kastspötävling - Börje Svensson

Pimpel båt - Peter Åberg

Hösttävling - Niclas Svensson

Extratävling Gös - Pernilla S Blomqvist, Christina Svensson.

§14. Avgifterna för 2008 är enligt följande: 

Årsavgift 100 kr (pensionär 50 kr)

Startavgift 50 kr på tävlingarna

Inträdesavgift 500 kr inklusive nyckel.

§15. Rapporter saknas.

§16. På ordet fritt diskuterades Marsholms reservat. Vakter vid Diö båthamn diskuterades också och det tyckte årsmötet hade fallit väl ut.

§17. Ordförande Håkan Loo förrättade prisutdelningen med hjälp av Jan Gunnarsson. Håkan Loo blev Klubbmästare 2007 och tog den tredje inteckningen i Vandringspriset som han därmed tog hem. Grattis.

§18. Då inga andra ärende förelåg tackade ordförande Håkan Loo för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter bjöds på jubileumsmiddag med tanke på vårt 50-års jubileum.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Torsten Svensson och Christina Svensson