Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1983.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datun) 1983.

Närvarande: 12 st

 

§1. Klubbens ordförande Gunder Wirell hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1983 års årsmöte öppnat.

§2. Förelaggt förslag till föredragningslista godkändes utan ändringar.

§3. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Gunder Wirell.

§4. Att föra årsmötesprotokollet utsågs Ragnar Fransson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Kjell Svensson och Tommy Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och lades därefter till handlingarna. Kassören redogjorde för klubbens ekonomi.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1983 års verksamhet och förvaltning.

§9. Till ordförande för 1984 valdes Gunder Wirell. Till styrelseledamöter för 1984-85 valdes Börje Svensson och Tommy Svensson. Till suppleanter för 1984 utsågs Karl-Erik Ohlsson och Ragnar Karlsson.

§10. Till revisorer för 1984 utsågs Ragnar Fransson och Allan Karlsson med Kjell Svensson som suppleant.

§11. Till representanter i Möckelns Norra Fiskevårdsförening utsågs Sven-Johan Svensson och Ragnar Karlsson med Ivar Karlsson som ersättare.

§12. Fisketävlingsprogrammet för 1984 utsågs preliminärt till följande dagar:

Angel 14/1   Priser: Karl-Erik Ohlsson

Pimpel 18/2   Priser: Nils-Åke Stålros

Glinder 9/6   Priser: Kjell Svensson

Kast 28/7   Priser: Tommy SVensson

Mete 25/8   Priser: Börje Svensson

Slöjd 15/9   Priser: Ivar Karlsson

§13. Årsavgiften för 1984 fastställdes till 25 kronor, och inträdesavgiften till 75 kronor.

§14. Ordförande rapporterade om kontakter med Gemla Möbler AB angående minkens härjningar. Gemla tar hand om jakten. Karl-Erik Ohlsson rapporterade från Fiskevårdsföreningens årsmöte.

§15. Tommy Svensson föreslog att alla gränser vid tävlingar skall avskaffas och fiske tillåtas på fiskekortets hela område vid mete lika väl som vid övriga tävlingar. Årsmötet beslutade i enlighet med Tommys förslag. Årsmötet beslöt vidare ändra Glinder-/ och Slöjdtävlingarna till Vår- och Hösttävling med regler som Glindertävling. Även vitfisk skall ingå i dessa tävlingar.

§16. Årsmötet diskuterade tävlingspriserna och beslöt att dessa även i fortsättningen skall vara saker till ett värde av 5-600 kronor. Vid delad 10:e plats skall ett nytt pris utdelas. Inköp av priser skall ske i enlighet med tävlingslistan §12.

§17. Styrelsen uppmanades att sträva efter att ha flera sammanträde under det kommande året.

§18. Styrelsen fick i uppdrag att fastställa tävlingsplats för Angel / Pimpel / Mete.

§19. Då inga övriga ärenden förelåg tackade ordföranden de närvarande för visat intresse, framförde sitt och sekreterarens tack för förtroendet att leda förhandlingarna och förklarade därefter 1983 års årsmöte för avslutat. Efter förhandlingarna följde den sedvanliga årsfesten. 

 

Vid protokollet: Ragnar Fransson

Justerat: Kjell Svensson och Tommy Svensson