Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2014.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 14 November 2014.

Närvarande: 23 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Loo och sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Christer Nilsson och Tomas Hallengren.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelsa upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2014 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av kassör för 2015 - 2016 omvaldes Börje Svensson.

§10. Till val av styrelseledamot 2015 - 2016 valdes Niclas Svensson.

§11. Till val av två revisorer och en suppleant valdes Kjell Svensson och Torsten Riis samt Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar för 2015;

-Angel o Pimpel efter isförhållanden.

-Vårtävling 23 maj

-Göstävling KM 5 juni

-Mete 7 augusti

-Kastspötävling 22 augusti

-Pimpel från båt 12 september

-Hösttävling 26 september

Stora GÖSTÄVLINGEN 3 juli

§13. Till val att köpa priser gjordes att 8 priser skall köpas för 1500:-. Fritt att anmäla intresse av medlemmar att köpa till tävling annars görs det av styrelsen. Försök att använda sponsorer.

§14. Avgifterna för Diö Amatörfiskeklubb:

-Årsavgift 100:-

-Startavgift 80:- (för icke medlem 120:-, gäller ej vintertävlingarna)

-Inträdesavgift 500:-

§15. Rapport finns om att nytt arrende ska skrivas.

§16. På ordet fritt bestämdes städdag 17 maj och 20 september.

-Förslag: altan med tak. Byggansvariga Peter och Lennart Johnsson.

-Problem med olagliga nät och dumpade mörter diskuterades.

Information om nätläggning kanske behövs. 

-Förslag om extra tävling med nytt eget datum.

-Gasolkamin till stugan föll på Börje Svenssons lott att kolla upp.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Christer Nilsson och Tomas Hallengren