Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1962.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 10 November 1962.

 

§1. Mötet, vilket hölls i Urania, öppnades av ordförande Martin Karlsson. Han hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen lästes upp och den godkändes.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson. Till sekreterare valdes Arne Andersson. Till att justera dagens protokoll utsågs Lars Skarphagen och Ragnar Karlsson.

§4. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. Den godkändes enhälligt. Det framgick av berättelsen att medlemsantalet vid verksamhetsårets slut var 25 st. Under året har fyra stycken tävlingar hållits. Vid klubbstugan på Svalö har uppförts ett skyddstak av plast.

§5. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. Kassören Arne Andersson redogjorde för klubbens ekonomiska ställning. Inkomsterna för året uppgick till 394:71 medan utgifterna var 352:02.

§6. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

§7. Till ordförande för en tid av två år omvaldes enhälligt Martin Karlsson. Till styrelsesuppleanter för en tid av två år omvaldes Eskil Hall och Valter Hall. Revisorerna Willy Magnusson och Börje Johansson omvaldes. Revisorsuppleanterna Valdemar Lindberg och Ove Ohlsson omvaldes.

§8. På förslag av Eskil Hall beslöt mötet att medlemsavgiften skulle höjas till 5 kronor. För att täcka kostnaderna för det uppförda skyddstaket på klubbstugan beslöt årsmötet att utdebitera 8 kronor per medlem. Willy Magnussons förslag, att det skulle fordras 3 inteckningar för att erövra vandringspriset, godkändes. Till kommande säsong skall även kastspö-tävlingen medräknas vid poängberäkningen för erhållande av inteckning i vandringspriset. Mötet beslutade  att samma poängberäkning som gäller vid glindertävlingen skall tillämpas vid kastspö-tävlingen.

§9. Sven-Johan Svensson tackade för förtroendet att få leda dagens förhandlingar och han uttalade även ett tack till styrelsen för deras arbete. Årsmötet avslutades med ett trevligt och glatt samkväm.

 

Vid protokollet: Arne Andersson

Justerat: Ragnar Karlsson och Lars Skarphagen