Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1972.

Protokoll fört vid årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 11 November 1972.

 

§1. Mötet, vilket hölls i Urania, öppnades av ordföranden Karl-Erik Ohlsson. Han hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen lästes upp och den godkändes.

§3. Till att leda årsmötets förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson. Till sekreterare utsågs Arne Andersson. Sture Johnsson och Stig Gustavsson valdes att justera dagens protokoll.

§4. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och den godkändes enhälligt. Av berättelsen framgick bland annat att 3 nya medlemmar beviljats inträde i klubben och att medlemsantalet vid årets slut var 32 stycken. Härtill kommer 2 st hedersmedlemmar. 4 st fisketävlingar har hållits under året. För första gången har klubben anordnat en tävling i angelfiske. Tävlingen ingick inte i vandringspriset. Klubben har under året arrenderat fiskevatten av Birger Hörberg, Höö för en summa av 2350 kronor + moms. Medlemmarna har under året placerat ut ca 40 st sjömärken.

§5. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. Kassören, Stanley Persson, redogjorde för klubbens ekonomiska ställning. Kassan visade en behållning på: 966:75

§6. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

§7. Till styrelsledamöter omvaldes, för en tid om 2 år, Karl-Erik Ohlsson, Stanley Persson samt Gunder Wirell. Till suppleanter omvaldes Sven-Johan Svensson och Hugo Sjöstrand.   

§8. Mötet beslutade att styrelsen inom sig utser ordförande och kassör.

§9. Till revisorer omvaldes Willy Magnusson och Sture Johnsson. Ragnar Nykvist och Allan Karlsson omvaldes till suppleanter.

§10. Vid fastställandet av 1973 års medlemsavgift framhöll Stanley Persson att klubbens ekonomi var så god att en sänkning från 80 kronor till 70 kronor var motiverad. Det blev också årsmötets beslut. Inträdesavgiften behölls oförändrad till 75 kronor.

§11. Mötet beslutade att till representanter till Möckeln Norra Fiskevårdsförening utse Sven-Johan Svensson och Willy Magnusson. Till ersättare valdes Karl-Erik Ohlsson och Ivar Karlsson. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall utgå med 15 kronor per timme eftersom Fiskevårdsföreningen brukar hålla sina möten på normal arbetstid.

§12. Årsmötet beviljade följande personer inträde i klubben. Erik Petersson, Sture Hallengren, Kent Karlsson, Hans Nilsson, Göran Engdahl, Göran Brannegård samt Jan Widén. Samtliga skall betala inträdesavgift.

§14. Karl-Erik Ohlsson rapporterade från Möckelns Norra Fiskevårdsförenings årsmöte. Av rapporten framgick bland annat att Ingvar Kamprad avser att stänga av sitt fiskevatten. Under året har gös- och ålyngel inplanterats i sjön Möckeln.

§15. Under punkten ordet fritt blev det en stunds livlig debatt om en rad frågor varvid följande beslutades: Medlemsavgiften skall betalas före första fisketävlingen eller senast 31 Mars.Det skall utföras prov med nya förtöjningsanordningar till sjömärken. Alla sjömärken förses med reflexband. Styrelsen bestämmer tid för fisketävlingar. Poängberäkningen vid pimpeltävling skall ske enligt 1967 års mötesbeslut. Vid samma årsmöte beslutades om regler för bland annat slöjdtävlingen. Dessa skall gälla även i fortsättningen. På förslag av Gunder Wirell beslutade mötet att en angeltävling skall ordnas. Denna skall ingå i vandringspriset. Samma poängberäkning som gäller för glindertävlingen skall tillämpas. Klubbens "fiskepolis" Hugo Sjöstrand berättade att laglydnaden ,beträffande innehav av fiskekort, var god. Ivar Karlsson framförde önskemål om att det till nästa årsmöte anslås längre tid för mötesförhandlingar.

§16. Sven-Johan Svensson tackade för förtroendet att få leda årsmötesförhandlingarna. Han framförde medlemmarnas tack till styrelsen för gott arbete och han uppmanade alla att ta emot de nya medlemmarna som goda kamrater. Efter årsmötet följde supé.

 

Vid protokollet: Arne Andersson

Justerat: Stig Gustavsson och Sture Johnsson