Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2017.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte 24 November 2017

Närvarande: 24 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förlagt förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesföhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Börje Svensson och Tommy Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2017 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av ordförande för 2018-2019 valdes Håkan Loo.

§10. Till val av styrelseledamot för 2018-2019 valdes Pernilla Svensson Blomqvist och Peter Åberg.

§11. Till val av två revisorer valdes Kjell Svensson och Torsten Riis, suppleant Krister Dahlquist.

§12. Fisketävlingar 2018:

Angel och Pimpel efter isförhållande.

Vårtävling: 26/5

KM Göstävling: 8/6

Mete: 29/6

Kastspö: 4/8

Pimpel båt: 25/8

Hösttävling: 22/9

GÖSTÄVLING: 6/7

§13. Prisköpare för 2018 års tävlingar:

Angel: Christer och Göran Dahlquist

Pimpel: Bengt och Kevin Lexander

Vårtävling: Johan och Peter Åberg

KM Göstävling: Börje Svensson och Greger Håkansson

Mete: Håkan och Pontus Loo

Kastspö: Kjell och Tommy Svensson

Pimpel båt: Niclas Svensson och Pernilla Svensson Blomqvist

Hösttävling: Viveca och Lennart Jonsson

§14. Startavgifter och andra avgifter för 2018:

Startavgift: 80:-

Årsavgift: 150:-

Inträdesavgift: 500:-

Nyckelavgift: 100:-

§15. På ordet rapporter rapporterades det om verksamhetsåret skall ändras till kalenderår och så blev det beslutat.

§16. På ordet fritt så diskuterades det om att ha kodlås till dörren på stugan. Det diskuterades om hur vi ska locka ungdomar till klubben. Kom förslag på att bjuda in malfiskaren att hålla ett föredrag om malen i Möckeln.

§17. Ordförande Håkan Loo och Börje Svensson förrättade prisutdelningen.

Klubbmästare för året blev Niclas Svensson.

§18. Då inga andra ärende förelåg tackade ordförande Håkan Loo för visat intresse och förklarade mötet för avslutat och därefter blev det fika.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson.

Justerat: Börje Svensson och Tommy Svensson.