Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2001.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 2001.

Närvarande: 11 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Ivar Karlsson och Torsten Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 2002 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till styrelseledamöter valdes Jan Gunnarsson och Niclas Svensson. I tur att avgå var Göran Dahlquist.

§11. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Torsten Riis. Suppleant Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 2002:           

Angel (styrelsen)                              

Pimpel (styrelsen)                            

Vår 25/5                                           

Mete 28/6  fre 18:00-21:00              

Kastspö 3/8                                     

Pimpel båt 31/8                               

Höst 21/9                                        

§13. Styrelsen köper priserna till tävlingarna 2002.

§14. Avgifterna är oförändrade. Årsavgift 100 kr. Pensionär 50 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgift 300 kr + nyckel.

§15. På rapporter meddelades att fiskeklubben säljer fiskekort.

§16. På ordet fritt meddelades att klubben säljer ett lotteri där vinsten är ett årsfiskekort. Två stycken utlottas på slutsiffrorna på Jokerdragningen den 29/12. Bryggan på Svalö ska försökas säljas. Även kontakt med stiftelsen i Agunnaryd bör upprättas. Klubbens aktivitetskommité har förslag till någon vinteraktivitet. Till aktivitetskommitén för 2002 valdes Håkan Loo, Niclas Svensson och Börje Svensson. Ordförande ska ta kontakt med Diö Båtklubb angående sjömärkens placering. Göstävling förslagsvis ???

§17. Ordförande förrättade prisutdelningen där Börje Svensson blev klubbmästare och därmed en inteckning i Vandringspriset.

§18. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Ivar Karlsson och Torsten Svensson