Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2000.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 2000.

Närvarande: 15 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötet utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Niclas Svensson och Christina Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2000 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 2001 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till kassör för 2001-2002 omvaldes Börje Svensson.

§11. Till styrelseledamot för 2001-2002 omvaldes Kjell Dahlquist.

§12. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Torsten Riis. Suppleant Bengt Sandström.

§13. Till aktivitetskommittén valdes Tomas Hallengren, Jan Gunnarsson, Roy Käll och sammankallande Laila Käll. Vid kostnad över 1500 kr kontaktas styrelsen.

§14. Fisketävlingar 2001:           

Angel (styrelsen)                        

Pimpel (styrelsen)                      

Vår 26/5                                     

Mete 29/6  fre 18:00-21:00        

Kastspö 28/7                             

Pimpel båt 1/9  start 8:00          

Höst 22/9  start 8:00 från Åsen.

§15. Styrelsen köper priserna till tävlingarna 2001.

§16. Årsavgiften 100 kr. Pensionär 50 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgift 300 kr + nyckel.

§17. På rapporter diskuterades brandförsäkringen på Svalö.

§18. På ordet fritt efterlystes gamla kort att sätta upp i Stugan. Och att även försöka bjuda ut stiftelsen i Agunnaryd till Svalö vid något tillfälle. Kjell Svensson, Sven-Erik Johansson och Bengt Nilsson utsågs att göra någon aktivitet på Svalö vid Göstävlingen. Förslagsvis 6/7  18:00-22:00

§19. Ordförande förrättade prisutdelningen där Börje Svensson blev klubbmästare och därmed en inteckning i Vandringspriset.

§20. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Niclas Svensson och Christina Svensson