Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1976.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 11 November 1976.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Gunder Wirell. Han hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen lästes upp och godkändes.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Gunder Wirell och till sekreterare valdes undertecknad.

§4. Mötet utsåg Hans Nilsson och Ragnar Karlsson till att justera dagens protokoll.

§5. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och den godkändes enhälligt. Av berättelsen framgick bl.a att 18 st nya medlemmar beviljats inträde i klubben och att medlemsantalet vid årets slut var 61 st. Klubben har under året anordnat 6 st fisketävlingar och vid dessa har 131 st startavgifter erlagts och 48 st medlemmar har deltagit. Vinnare vid de olika tävlingarna blev i Pimpel: Erik Svensson, Angel: Börje Svensson, Glinder: Bengt Sandström som även vann Kastspö och Slöjdtävlingarna och därmed erövrade vandringspriset. Klubben har tillsammans med Båtklubben placerat ut 40 st sjömärken. För upprustning av klubbstugan har klubben låtit såga virke.

§6. Revisorernas berättelse lästes upp och den godkändes.

§7. Av kassaboken framgick att inkomsterna under året varit 7964:- och utgifterna 3301:75. Behållningen var 4662:78.

§8. Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen och kassören full och tacksam ansvarsfrihet.

§9. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Gunder Wirell, Kjell Svensson och Bengt Sandström. Även suppleanterna Sven-Johan Svensson och Hugo Sjöstrand omvaldes.

§10. Hans Nilsson och Allan Karlsson valdes till revisorer. Till suppleanter omvaldes Bernt Nygren och Olle Svensson.

§11. Till att representera klubben vis Möckelns Norra Fiskevårdsförenings möte omvaldes Sven-Johan Svensson och Stanley Persson. Ivar Karlsson och Martin Karlsson utsågs till ersättare.

§12. Stanley Persson rapporterade från Fiskevårdsföreningens årsmöte och han berättade att det var dålig uppslutning på mötet. Bland de beslut som fattades vid mötet var bl.a. följande: ett årskort kostar 45:- , semesterkort 20:- , dagkort 4:- , långrev 25:- , angel 35:- , dagkort angel 10:-. Under året hade fiskekort sålts för 7212:-. Inplantering av gös hade kostat 8485:-.

§13. Fisketävlingarna 1977 skall hållas följande dagar: Pimpel 12/2, Angel 15/1, Glinder 11/6, Kastspö 30/7, Slöjd 17/9.

§14. Årsmötet valde Gunder Wirell, Sven-Johan Svensson och Karl-Erik Ohlssontill att förhandla med Birger Hörberg om fisket på Höö. Vid ett eventuellt bud från Hörberg skall styrelsen sammankalla till möte så att samtliga medlemmar får tillfälle att yttra sig.

§15. Årsavgiften beslutades att vara oförändrat 10:-.

§16. Två nya medlemmar valdes in i klubben och de voro Kennert Fast och Conny Boström. ( det står så i protokollet men det är ett hörselfel för rätt ska vara Ronny Boström)

§17. Årsmötet beslutade att klubben tillsammans med Diö Båtklubb skall svara för utsättning av sjömärken.

§18. Under punkten ordet fritt beslutades att styrelsen skall skaffa följande till klubbstugan på Svalö: 1st fotogenlampa, 1st vedspis och 1st eldsläckare. Styrelsen fick i uppdrag att ansöka om en av de byggnader som Älmhults kommun bjuder ut till försäljning till idiella föreningar inom kommunen. Ragnar Karlsson, Stanley Persson och Lars-Åke Stålros (hörselfel igen det ska vara Nils-Åke Stålros) åtog sig att organisera målningen av klubbstugan. Årsmötet valde Lars-Åke Stålros (samma hörselfel igen ska vara Nils-Åke Stålros) till "vaktmästare" på Svalö. Han ska bl.a se till tt sopsäckarna blir tömda. Klubben skall bidraga med bensinpengar. På förslag från Stanley Persson fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna av att skaffa klubbmärken.

§19. Gunder Wirell tackade för att han hade fått förtroendet att leda dagens förhandlingar. Årsmötet som hölls i Urania avslutades med supé och dans.

 

Vid protokollet: Arne Andersson

Justerat: Hans-Göran Nilsson och Ragnar Karlsson