Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1998.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1998.

Närvarande: 9 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötet utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Roy Käll och Tommy Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1998 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1999 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till kassör för 1999-2000 omvaldes Börje Svensson

§11. Till styrelseledamot för 1999-2000 omvaldes Kjell Dahlquist.

§12. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Torsten Riis. Suppleant Bengt Sandström.

§13. Fisketävlingar 1999:     §14. Prisköpare:

Angel (styrelsen)                  Befintliga priser

Pimpel (styrelsen)                Jan Gunnarsson

Vår 29/5                               Kjell Dahlquist

Mete 19/6                             Håkan Loo

Kastspö 31/7                       Göran Dahlquist

Pimpel båt 4/9                     Roy Käll

Höst 25/9                             Börje Svensson

§15. Årsavgiften 100 kr. Startavgift 50 kr. Inträdesavgift 300 kr med nyckel + årsavgift

§16. Rapporter saknades.

§17. På ordet fritt sades att madrasserna i stugan ska slängas och köpa några liggunderlag istället. Vårstädningen skulle försöka förläggas den 28/5. Liarna som finns på ön ska tas bort för de används ej. Göstävlingen lades förslagsvis 2/7 18:00-22:00. Det diskuterades även om det gick att köpa priserna till tävlingarna gemensamt. Till slut om det går att flytta den norra altanen till söder sidan eller behövs en ny där.

§18. Ordförande förrättade prisutdelningen där Håkan Loo tog 1.a pris och därmed en inteckning i Vandringspriset.

§19. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter kaffe och smörgåstårta.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Roy Käll och Tommy Svensson