Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1992.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1992.

Närvarande: 12 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1992 års årsmöte öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Föredragningslistan upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Karl-Erik Ohlsson och John Loo.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport upplästes och lades till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 1992 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1993 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till kassör för 93-94 omvaldes Börje Svensson.

§11. Till styrelseledamot valdes Kjell Dahlquist. I tur att avgå var Jonnie Skarphagen.

§12. Till revisorer omvaldes Kjell Svensson och Krister Nilsson. Suppleant Bengt Sandström.

§13. Fisketävlingar 1993:                       §14. Prisköpare:

Angel (styrelsen)                                    Göran Dahlquist

Pimpel (styrelsen)                                  Nils-Åke Stålros

Mete 22/5                                               Lars Skarphagen

Vår 19/6                                                  Börje Svensson

Kast 31/7                                                Håkan Loo

Pimpel båt 28/8                                      Karl-Erik Ohlsson

Höst 25/9                                                Tomas Säll

§15. Årsavgiften är 50 kr. Inträdesavgiften ändrades till 250 kr med nyckel. Startavgift 40 kr.

§16. På rapporter diskuterades arrende av Höö. Karl-Erik Ohlsson ska prata med Hörberg om priset.

§17. På ordet fritt bestämdes att ekolod ej får användas på tävlingarna. Maggot och larver får användas på metetävlingen.

§18. Ordförande förrättade prisutdelningen för årets tävlingar.

§19. Då inga övriga ärenden förelåg tackade ordförende för visat intresse och förklarade 1992 års årsmöte avslutat. Efter detta blev det kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Karl-Erik Ohlsson och John Loo