Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1974.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 8 November 1974.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Karl-Erik Ohlsson som hälsade deltagarna välkomna.

§2. Dagordningen upplästes och godkändes.

§3. Sven-Johan Svensson valdes att leda årsmötet.

§4. Undertecknad utsågs till sekreterare.

§5. Göran Brannegård och Lars-Åke Hallengren valdes att justera dagens protokoll.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes. Av berättelsen framgick bl.a att 1 medlem beviljats inträde i klubben och att medlemsantalet vid årets slut var 39 st. 5 fisketävlingar har anordnats under året av klubben. Vinnare av Angeltävlingen blev Tommy Svensson, Glinder: Martin Karlsson, Kastspö: Börje Svensson, Pimpel: Nils-Åke Stålros (det står Lars-Åke Stålros i protokollet men jag tar mig friheten att ändra detta här), Slöjd: Stanley Persson. Vinnare sammanlagt blev Stanley Persson som därmed fick 1 inteckning i Vandringspriset. Klubben har under året arrenderat fiskevatten av Birger Hörberg på Höö för ensumma av 2350:- plus moms. Sjömärken har varit utplacerade i vanlig ordning.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Kassan visade en behållning på :     ( mer står det inte så sekreteraren missade att fylla i summan).

§8. Enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet .

§9. Ordföranden Karl-Erik Ohlsson och kassören Stanley Persson avböjde absolut omval. Att efterträda dessa valdes Gunder Wirell som ordförande och Kjell Svensson som kassör. Dessutom invaldes Bengt Sandström i styrelsen. Sven-Johan Svensson och Hugo Sjöstrand omvaldes som suppleanter.

§10. Till revisorer valdes Willy Magnusson och Allan Karlsson. Suppleanter blev Bernt Nygren och Olle Svensson.

§11. Årsavgiften fastställdes till oförändrat 70:-.

§12. Sven-Johan Svensson och Stanley Persson utsågs till represententer till Möckelns Norra Fiskevårdsförening. Ersättare blev Stig Gustavsson och Martin Karlsson.

§13. Roy Käll, Jonnie Skarphagen och Åke Fast hade sökt inträde i klubben och detta beviljades.

§14. Fisketävlingarna för år 1975 bestämdes följande:

-Angel 11 januari

-Pimpel 15 februari

-Glinder 7 juni

-Kastspö 2 augusti

-Slöjd 27 september 

§15. Från Fiskevårdsföreningens sammanträde i Liatorp den 31 maj 1974 lämnade Sven-Johan Svensson en mycket uttömmande rapport. Därefter följde en livlig diskussion. Karl-Erik Ohlsson, som är ledamot i Fiskevårdsföreningens styrelse, fick i uppgift tillse Diö Amatörfiskeklubbs intresse. Det beslutades att de som ej deltagit i någon tävling under året skulle tillskrivas och ombedas visa större intresse.

§16. Kräftfisket på Höö diskuterades livligt. Det poängterades särskilt att inte ta kräftor som inte håller det lagstadgade måttet. Tider för kräftfisket diskuterades och bestämdes enligt följande: Hela första dygnet. Därefter endast under veckosluten. Från 16.00 fredag till 12.00 söndag.

§17. Sven-Johan Svensson tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Han framförde också medlemmarnas tack till styrelsen för ett gott arbete under året. Årsmötet, som hölls på Urania, avslutades med supé och dans.

 

Vid protokollet: Hans-Göran Nilsson

Justerat: Lars-Åke Hallengren och Göran Brannegård