Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1987.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datum) 1987.

Närvarande: 7 st

 

§1. Klubbens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1987 års årsmöte öppnat.

§2. Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelaggt förslag till föredragningslista godkändes utan ändring.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Håkan Loo och sekreterare Göran Dahlquist.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Bengt Nilsson och Krister Nilsson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapporten upplästes och godkändes.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1987 års verksamhet.

§9. Till ordförande för 1988 omvaldes Håkan Loo.

§10. För 1988-89 valdes två styrelserepresentanter vilka blev Göran Dahlquist och Bengt Nilsson. I tur att avgå var Göran Dahlquist och Bengt Nilsson.

§11. Till revisorer valdes Kjell Svensson och Krister Nilsson. Till suppleant Allan Karlsson.

§12. Till representanter för Möckelns Norra Fiskevårdsförening omvaldes Ivar Karlsson och Karl-Erik Ohlsson.

§13. Fisketävlingar för 1988:

Angel  styrelsen beslutar   Priser: Håkan Loo

Pimpel 20/2   Priser: Göran Dahlquist

Vårtävling 11/6   Priser: Bengt Nilsson

Spinn 30/7   Priser: Lars-Åke Hallengren

Mete 20/8   Priser: Thomas Hallengren

Hösttävling 17/9   Priser: Krister Nilsson

§14. Inträdesavgiften höjdes till 150 kr med nyckel. Årsavgiften förblev 25 kr och lika startavgiften 30 kr.

§15. På rapporter informerade Ivar Karlsson att kräftor inplanterats i sjön.

§16. På ordet fritt diskuterades en torskfiskeresa i början av året. Även en förbättring av klubbstugan diskuterades, som ny matta och dörr.

§17. Då inga övriga ärenden förelåg tackade Håkan Loo de närvarande för visat intresse. Framförde sitt och sekreterarens tack för förtroendet och förklarade därefter 1987 års årsmöte avslutat. Efter mötet avslutades lördagskvällen med fest och dans.

 

Vid protokollet: Göran Dahlquist

Justerat: Bengt Nilsson och Krister Nilsson