Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1979.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 10 November 1979.

Närvarande: 10 st

 

§1. Ordförande Gunder Wirell hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Förelaggt förslag till föredragningslista godkändes utan ändringar.

§3. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Sven-Johan Svensson.

§4. Att föra årsmötets protokoll utsågs undertecknad.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Olle Svensson samt Nils-Åke Stålros.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 1979 års verksamhet föredrogs och lades därefter till handlingarna. Kassören redogjorde för den ekonomiska sidan av verksamheten.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1979 års verksamhet och förvaltning.

§9. Till styrelseledamöter för 1979-81 utsågs Tommy Svensson samt Börje Svensson. Till ordförande för 1979-80 valdes Gunder Wirell. Till Kassör för 1979-80 valdes Börje Svensson.

§10. Till styrelsesuppleanter för 1979-80 valdes Sven-Johan Svensson samt Olle Svensson.

§11. Till revisorer för 1979-80 valdes Allan Karlsson och Hans-Göran Nilsson. Till revisorsuppleanter utsågs Bernt Nygren och Stanley Persson.

§12. Som föreningens representanter till Möckelns Norra Fiskevårdsförening valdes Sven-Johan Svensson samt Stanley Persson. Suppleant blev Ivar Karlsson.

§13. Fisketävlingarna under 1980 fastställdes till följande datum:

Angel 19/1

Pimpel 16/2

Glinder 7/6

Kast 28/7

Slöjd 13/9

Årsmötet diskuterade huruvida mettävlingen skulle ingå i Vandringspriset eller vara en öppen familjetävling. Efter en lång diskussion beslöts att mettävlingen skall ingå i Vandringspriset.

§14. Årsavgiften för 1980 fastställdes till 10 kronor och inträdesavgiften fastställdes till 75 kronor.

§15. Årsmötet diskuterade utprickningen av farleder i Möckelns norra del och uppdrog slutligen åt styrelsen att samråda med Diö Båtklubb om det lämpligaste sättet att genomföra utprickningen.

§16. Det låga deltagarantalet vid årsfesten diskuterades och möjliga lösningar för att minska kostnaderna efterfrågades. Bland annat föreslogs att den levande musiken skulle ersättas med inspelad, men som meningarna var delade om hur detta skulle påverka deltagarantalet fick styrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas inställning och därefter fatta beslut i frågan.

§17. Kassören tog upp frågan om medlemskortsförsäljningen och föreslog att klubben, i likhet med andra föreningar, skulle övergå från direktförsäljning till inbetalning per postgiro. Årsmötet beslöt att godkänna en sådan inbetalningsform om styrelsen fann detta lämpligt.

§18. Meddelades att Kjell Svensson under året fått sin tredje inteckning i Vandringspriset och att han därmed får behålla detta. Årsmötet framförde sina gratulationer till en värdig segrare.

§19. Då inga övriga ärenden förelåg framförde mötesordföranden sitt och sekreterarens tack för förtroendet att få leda dagens förhendlingar och förklarade därefter 1979 års årsmöte avslutat. Senare under kvällen följde supé och dans.

 

Vid protokollet: Ragnar Fransson

Justerat: Olle Svensson och Nils-Åke Stålros