Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2018.

Protokoll för verksamhetsåret 2018 fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte 8 Februari 2019

Närvarande: 17 st

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förlagt förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesföhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Pernilla Svensson Blomqvist och Viveca Jonsson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens verksamhetsår 2018 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av kassör för 2019-2020 valdes Börje Svensson.

§10. Till val av styrelseledamot för 2019-2020 valdes Niclas Svensson.

§11. Till val av två revisorer valdes Kjell Svensson och Torsten Riis.

Till suppleant valdes Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 2019:

Angel och Pimpel efter isförhållande.

Vårtävling: 25/5

KM Göstävling: 14/6 obs ny starttid 19.00 – 23.00

Mete: 28/6 obs ny starttid 18.00 – 22.00

Kastspö: 3/8

Pimpel båt: 31/8

Hösttävling: 28/9

GÖSTÄVLING: 5/7

§13. Prisköpare för 2019 års tävlingar:

Angel: Christer och Göran Dahlquist

Pimpel: Bengt och Kevin Lexander

Vårtävling: Johan och Peter Åberg

KM Gös: Börje Svensson och Greger Håkansson

Metartävling: Håkan och Pontus Loo

Kastspötävling: Kjell och Tommy Svensson

Pimpel båt: Niclas Svensson och Pernilla Svensson Blomqvist

Hösttävling: Viveca och Lennart Jonsson

§14. Startavgifter och andra avgifter för 2019:

Startavgift: 80:-

Årsavgift: 150:-

Inträdesavgift: 500:-

Nyckelavgift: 100:-

Ej förhöjd avgift för icke medlemmar som vill vara med på tävlingen: 80:-

§15. På ordet rapporter rapporterades att det är lite nya priser när det gäller fiskekortet. Se Möckelns FVO hemsida.

§16. På ordet fritt så kom vi överens att transportera ut utedasset till Svalö. Sammankallande för detta är Kjell Svensson och Tommy Svensson. Vi skall även rensa bort allt skräp runt stugan.

Jokerlotteri skall anordnas och Peter Åberg är ansvarig för detta.

§17. Ordförande Håkan Loo och Börje Svensson förrättade prisutdelningen.

Klubbmästare för året blev Peter Åberg.

§18. Då inga andra ärende förelåg tackade ordförande Håkan Loo för visat intresse och förklarade mötet för avslutat och därefter blev det fika.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson.

Justerat: Pernilla Svensson Blomqvist och Viveca Jonsson.