Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1977.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 12 November 1977.

Närvarande: 10 st

 

§1. Ordförande Gunder Wirell hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Förelaggt förslag till föredragningslista godkändes utan ändringar.

§3. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Gunder Wirell.

§4. Att föra årsmötets protokoll utsågs undertecknad.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Karl-Erik Ohlsson samt Ivar Karlsson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1977 upplästes och lades till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1976-77.

§9. Till styrelseledamöter för verksamhetsåren 1977-79 utsågs Tommy Svensson och Börje Svensson. Suppl. Hugo Sjöstrand, Sven-Johan Svensson.

§10. Till revisorer för verksamhetsåret 1977-78 utsågs Hans-Göran Nilsson samt Allan Karlsson. Till suppleanter utsågs Bernt Nygren samt Olle Svensson.

§11. Representanter till Möckelns Norra Fiskevårdsförening utsågs ej då klubben ej längre arrenderar fiskevatten i sjön.

§12. Fisketävlingarna 1978 fastställdes preliminärt till följande datum:

Angel 21/1

Pimpel 18/2

Glinder 10/6

Kast 29/7

Slöjd 16/9

§13. Årsavgiften fastställdes till 10 kronor/år och inträdesavgiften fastställdes till 75 kronor.

§14. Fritidsnämndens beslut angående avslag av föreningens ansökan om bidrag till ombyggnad av klubbstuga upplästes.

§15. Som ny medlem föreslogs och invaldes Stig Andersson, Diö. Man beslöt i samband med detta att hädanefter inte välja in medlemmar på årsmötet utan i stället låta vem som vill ansluta sig till klubben. Ett val-system ansågs strida både mot föreningens stadgar och fritidsnämndens bidragsnormer.

§16. Vid diskussion om sjömärken beslöt man uppdraga åt styrelsen att sammanträda med styrelsen för Diö Båtklubb för att diskutera det kommande årets utprickning. I samband med diskussionen informerades om Älmhults Båtklubbs nytryckning av sjökort.

§17. Man beslöt fortsätta renoveringen av Klubbstugan. Närmast skall stuprännor monteras och stugan målas invändigt. Till ansvarig för arbetets genomförande utsågs Nils-Åke Stålros.

§18. För arrangerande av diskussionsmöte beslöt man uppdraga åt styrelsen att inbjuda länets fiskerikonsulent för information om fiskevårdande åtgärder.

§19. Poängberäkningen för Vandringspriset ändrades enl. följande: Varje tävling fördelas poängen så att 1:a erh 10 p, 2:a erh 9 p, 3:a erh 8 p .... 10:a erh 1 p. Dessutom beslöts att all fisk förutom vitfisk ger samma poäng vid slöjdtävlingen.

§20. Styrelsen fick i uppdrag att arrangera någon form av verksamhet utanför fisketävlingarna. Som exempel nämndes en torskfiskeresa. (jag tar mig friheten att ändra lite i denna mening för egentligen står det: "Som exempel nämnden torskfiskeresa")

§21. För att öka deltagandet vid årsfesten kommande år beslöt man inbjuda Diö Båtklubb och Älmhults Fiskeklubb.

§22. Då inga andra ärenden förelåg i övrigt framförde ordf sitt och sekr tack för förtroendet att leda dagens förhandlingar och förklarade årsmötet för avslutat. Därefter följde supé med dans.

 

Vid protokollet: Ragnar Fransson

Justerat: Karl-Erik Ohlsson och Ivar Karlsson