Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1970.

Protokoll fört vid årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 7 November 1970.

 

§1. Mötet, vilket hölls i Urania, öppnades av ordförande Karl-Erik Ohlsson och han hälsade de närvarande välkomna.

§2. Dagordningen upplästes och godkändes.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Johan Svensson med Martin Karlsson som sekreterare.

§4. Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Stig Gustavsson och Sture Johnsson.

§5. Årsberättelsen för 1970 upplästes och godkändes.

§6. Kassörens och revisorernas berättelse upplästes och godkändes och styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

§7. Ett anslag till kvällens fest beviljades med 500 kronor.

§8. Till styrelseledamöten för en tid av 2 år omvaldes Karl-Erik Ohlsson, Stanley Persson och Gunder Wirell.

§9. Till revisorer omvaldes Willy Magnusson och Sture Johnsson med Ragnar Nykvist och Allan Karlsson som suppleanter.

§10. Vidare diskuterades arrendet av Höös fiskevatten varvid många olika synpunkter framkom. Olle Svensson föreslog att klubben skulle avvakta och se tills Möckelns Norra Fiskevårdsförening hade haft sitt årsmöte om vi eventuellt kan slippa att betala för fiskekort för övriga område. Karl-Erik Ohlsson omtalade att Birger Hörberg hade begärt 2500 kronor plus moms. Och det framhölls att det var rena fantasipriser. Willy Magnusson framhöll att med dessa priser som är i ständigt stigande så är det ej något orimligt pris och framhöll att vi om några år inne i en annan era med andra lagar och förordningar om upplåtelse av fiskevatten och framkom med förslag att ge styrelsen i uppdrag att förhandla om lägsta möjliga priser för arrendet på fiskevattnet vid Höö. Vilket också fick mötets godkännande. 

§11. Willy Magnusson framkom vidare med förslag att anordna någon slags fisketävling för att finansiera arrendet vilket också fick mötets godkännande som tyckte det var ett bra förslag.

§12. Årsavgiften för år 1971 föreslogs av kassören till 10 kronor per medlem och år vilket blev mötets beslut.

§13. Till att representera vid Möckeln Norra Fiskevårdsförenings årsmöte valdes Sven-Johan Svensson och Karl-Erik Ohlsson med Olle Svensson och Martin Karlsson som suppleanter.

§14. Sven-Johan Svensson rapporterade från Möckelns Norra Fiskevårdsförenings möte att det skulle säljas dagkort för angelfiske med en avgift av 5 kronor per dag. Vidare framförde Sven-Johan Svensson att en fiskeuppsyningsman hade varit på tal och Hugo Sjöstrand hade blivit utsedd att sköta den sysslan.

§15. Denna är struken i protokollsboken. Av någon anledning stod det likadant i §11.

§16. Sven-Johan Svensson framkom med förslag om att viss dag skulle fastställas för slöjdtävlingen samt ungefärliga summan på priserna så det ej blir för stora variationer. Mötet beslöt att slöjdtävlingen skall avhållas i början på September men skall ej kollidera med kräftfisket. Beträffande priserna till tävlingarna enades om en summa av ungefär 75 kronor per tävling.

§17. Mötet avslutades av dagens ordförande som tackade de närvarande för visat intresse och livlig debattlusta varvid olika åsikter hade framkommit och ventilerats och tackade vidare styrelsen för deras nedlagda arbete under året.

§18. Vidare tackade han även för förtroendet att få leda dagens förhandlingar och förklarade mötet avslutat och därefter följde en angenäm supé för klubbens medlemmar med damer och även Älmhults Båtklubb som var inbjudna.

 

Vid protokollet: Martin Karlsson

Justerat: Sture Johnsson och Stig Gustavsson