Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2005.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2005-12-02.

Plats: Urani Diö. Närvarande: 16 st medlemmar

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Håkan Loo. Han hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen upplästes och godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och till sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Kjell Svensson och Christina Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport upplästes och lades till handlingarna. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet.

§9. Till val av ordförande för 2006-2007 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av två styrelseledamöter omvaldes Niclas Svensson och Jan Gunnarsson för 2006-2007.

§11. Till val av 2 st revisorer för 2006 omvaldes Torsten Riis och Kjell Svensson och till suppleant för 2006 omvaldes Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 2006 datum:

Angel o Pimpel efter isförhållande.

Vårtävling. 27 maj 08.00-12.00

Metaretävling. 16 juni 18.00-21.00

Kastspötävling. 12 augusti 08.00-12.00

Pimpeltävling båt. 2 september 08.00-12.00

Hösttävling. 23 september 08.00-12.00

GÖSTÄVLING. fredag 7 juli 18.00-22.00

§13. Val av inköpare priser för 2006 års tävlingar:

Angel: Börje Svensson

Pimpel: Åke Svensson

Vårtävling: Göran Dahlquist

Mete: Håkan Loo

Kastspö: Jan Gunnarsson

Pimpel båt: Niclas Svensson

Hösttävling: Nils-Åke Stålros

§14. Avgifterna för 2006 är enligt följande: 

Årsavgift: 100 kr (pensionär 50 kr)

Startavgift: 50 kr på tävlingarna

Inträdesavgift i klubben: 500 kr

§15. Kjell Svensson informerade att det har genomförts djuplodning och en karta skall eventuellt vara färdig 2006. Ordförande informerade om en ny tävling som ej ingår i Mästerskapet. Abborretävling 29 juli 08.00-12.00. Sedvanliga priser dessa köps in av Håkan Loo. Stugan på Svalö är i första hand avsedd som övernattningsstuga i samband med tävlingar. Det är helt okej att sova över i Stugan för övrigt också men man får tänka på att det finns många medlemmar som kanske vill utnyttja denna möjlighet så visa respekt för varandra. Mötet beslutade att det skall vara tillåtet att använda ekolod på GÖSTÄVLINGEN. Trekrok och allsingkrok får ej användas på Angeltävlingar i klubbens regi. Den som är med och fiskar med en medlem i klubbtävlingar men som själv inte är medlem i klubben föreslås att betala startavgift och delta i prisutdelningen men inte delta i Klubbmästerskapet. Nytt Vandringspris har köpts in, en glaspjäs.

§16. Ordförande Håkan Loo förrättade prisutdelningen där han själv blev Klubbmästare.

§17. Då inga övriga ärende förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter fika.

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Kjell Svensson och Christina Svensson