Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1985.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 12/10 1985.

Närvarande: 12 st

 

§1. Klubbens ordförande Gunder Wirell hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1985 års årsmöte öppnat.

§2. Föredragningslistan upplästes och godkändes utan ändring.

§3. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Gunder Wirell.

§4. Att föra årsmötesprotokollet utsågs Ivar Karlsson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Håkan Loo och Bengt Nilsson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1985 års verksamhet.

§9. För 1986 valdes tre styrelserepresentanter. Vilka blev Håkan Loo, Bengt Nilsson samt Göran Dahlquist. Avgående var Gunder Wirell, Börje Svensson samt Tommy Svensson. Till suppleanter omvaldes Karl-Erik Ohlsson och Ivar Karlsson.

§10. Till ordförande för 1986 valdes Sven-Johan Svensson och till kassör Ragnar Karlsson.

§11. Till revisorer valdes Allan Karlsson samt Ragnar Fransson. Suppleant Kjell Svensson.

§12. Till representanter i Möckelns Norra Fiskevårdsförening utsågs Karl-Erik Ohlsson och Ivar Karlsson.

§13. Fisketävlingsprogrammet för 1986 utsågs till följande dagar:

Angel (styrelsen beslutar)  Priser: Karl-Erik Ohlsson

Pimpel 22/2   Priser: Börje Svensson

Vårtävling 14/6   Priser: Bengt Nilsson

Kastspö 2/8   Priser: Tommy Svensson

Mete 23/8   Priser: Kjell Svensson

Hösttävling 20/9   Priser: Ivar Karlsson

§14. Årsavgiften fastställdes till 25 kronor. Inträdesavgiften till 100 kronor samt startavgiften till 20 kronor. Vidare beslutade mötet att 10 kronor av startavgiften för varje tävling skall anslås till årsfesten.

§15. Rapporter saknades helt.

§16. Inköp av en affärsvåg eller liknande diskuterades och styrelsen fick i uppdrag att anförskaffa en till ett pris av 500-1000 kronor. Ragnar Karlsson fick i uppdrag att ansvara för lamporna och att dessa finns tillgängliga vid tävlingarna. Vidare disuterades taga bort britsarna ena sidan i klubbstugan för att få bättre plats vid dåligt väder. Styrelsen fick i uppdrag undersöka behovet av britsarna. Mötet beslutade att tävlingsregler för de olika tävlingarna skulle uppsättas. Styrelsen fick i uppdrag att detta var genomfört till fiskesäsongens börjas. Gunder Wirell hade haft kontakt med Hörberg om arrende av hans fiskevatten men ingen ekonomisk rapport redovisades. Mötet diskuterade eventuellt arrende men ville veta arrendesumman innan man tog ställning i frågan. Torskpilkeresa diskuterades och styrelsen fick uppdraget undersöka förutsättningarna. Önskningar om en flytbrygga framkom och Gunder meddelade att han haft kontakt med kommunen om att få bryggor från Virestad. Han lovade fortsätta undersökningen och meddela senare. 

§17. Då inga övriga ärenden förelåg tackade ordföranden de närvarande för visat intresse, framförde sitt och sekreterarens tack för förtroendet och förklarade därefter 1985 års årsmöte avslutat. Efter förhandlingarna avslutades lördagskvällen med fest och dans.

 

Vid protokollet: Ivar Karlsson

Justerat: Håkan Loo och Bengt Nilsson