Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1961.

Protokoll fört vid extra sammanträde med Diö Amatörfiskeklubb på Svalö fredagen den 12 Maj 1961.

 

§1. Ordförande Martin Karlsson hälsade de talrikt församlade medlemmarna välkomna och tackade dem för det stora intresse de visat för den sak som föranlett dagens extra sammanträde, nämnligen klubbhusfrågan. Att föra dagens protokoll valdes Arne Hall.

§2. Ordförande redogjorde för de förberedande förhandlingarna angående byggandet av ett klubbhus. Från styrelsen för Heurlinska stiftelsen hade inkommit ett löfte att på Svalö få uppföra detsamma vilket hälsades med stor tillfredsställelse av medlemmarna.

§3. Mötet beslutede enhälligt att på Svalö uppföra det aktuella klubbhuset. Kostnaderna för detsamma delas av medlemmarna enligt den ansvarsförbindelse de undertecknat.

§4. Styrelsen fick i uppdrag att inrätta, en ur prissynpunkt, lämplig inträdesavgift i klubben baserad på medlemmarnas utgifter och arbetsprestationer i samband med byggandet av klubbhuset.

§5. Beslutades att klubben skall bekosta och anordna en båtutflykt runt Marsholm samt eventuell traktering på Svalö för styrelsemedlemmarna i Heurlinska stiftelsen.

§6.Beslutade mötet att uppmana samtliga medlemmar att strikt följa de ordningsregler som kommer att gälla för Svalö och klubbhuset samt nogrant följa klubbens stadgar så att det förtroende som visats fiskeklubben ej skadas.

§7. Avslutades mötet.

 

Vid protokollet: Arne Hall 

Justerat: Stig Gustavsson

 

Tidigt på morgonen ovannämnda dag samlades klubbens medlemmar vid Japan i Diö. Båtarna lastades till brädden fulla med byggnads-material. Över ett spegelblankt vatten drog en tungt lastad armada iväg mot Svalö. Under ett idogt arbete och gott kamratskap växte under dagens lopp konturerna till klubbhuset fram. När aftonen nalkades var grunden lagd, stommen uppe,spanten rest,ytterväggarna påspikade, taket lagt och klätt, golvningen påbörjad samt en del av den kringliggande terrängen uppsnyggad. I anslutning till en matrast under dagen hölls ovan protokollförda sammanträde.

Några bilder från denna historiska dag.

 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Diö Amatörfiskeklubb den 18 November 1961.

 

§1. Mötet,vilket hölls i Dihults Pensionat, öppnades av klubbens ordförande Martin Karlsson. Han hälsade de talrikt församlade medlemmarna välkomna.

§2. Dagordningen upplästes med den ändringen att föregående protokoll fört vid extra möte skulle justeras.

§3. Till att leda dagens förhandlingar valdes Stig Gustavsson. Till sekreterare valdes Arne Andersson. Till justeringsmän utsågs Lars Skarphagen och Ragnar Karlsson.

§4. Protokollet fört vid extramöte  på Svalö den 12 Maj 1961 upplästes och godkändes.

§5. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes. Från densamma framgick att under året 4 st nya medlemmar beviljats inträde varvid medlemsantalet vid årets slut var 25 st. Klubben har under året ordnat 4 st tävlingar . Klubbens medlemmar har under sommaren uppfört ett klubbhus på Svalö. Båtutflykt har ordnats för Heurlinska stiftelsen som även bjöds på traktering på Svalö.

§6. Kassörens och revisorernas årsberättelse upplästes och godkändes. Ur kassatablån framgick att årets inkomster uppgick till summa 348:55. Utgifter till summan 274:50. Den särskilda kassatablån för klubbhuset visade att inkomsterna uppgick till, 24 st andelar á 40:-, summa 960:-. Utgifter summa 957:34. Behållningen för året var 76:71.

§7. I enlighet med revisorernas förslag beslutades om ansvarsfrihet för det gångna året.

§8. Till vice ordförande omvaldes Erik Svensson för en tid av två år. Till kassör efter Bernt Nygren, vilken undanbad sig återval, utsågs, för en tid av två år, Arne Andersson. Till suppleant i styrelsen valdes Bernt Nygren. Willy Magnusson och Börje Johansson omvaldes som revisorer. Till suppleanter omvaldes Valdemar Lindberg och Ove Ohlsson.

§9. Beslutades om oförändrad årsavgift eller 4 kronor.

§10. Anslag till årsmötets samkväm beslutades till 180 kronor.

§11. Eskil Hall föreslog en eventuell utbyggnad av taket på klubbhuset. Det skulle ske med plexiglas eller annat lämpligt material och skulle få till uppgift att tjänstgöra som regnskydd. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna härför. Då de nuvarande medlemmarna satsat tid och pengar för uppförandet av klubbhuset ville Bernt Nygren att årsmötet skulle fatta beslut om en inträdesavgift för nya medlemmar. På förslag av Valter Hall beslutades om en inträdesavgift av 50 kronor inklusive ett års medlemsavgift. Willy Magnusson framförde ett tack till Bern Nygren för det plikttrogna och humoristiska sätt varmed han skött kassörsarbetet. Eskil Hall bad att få framföra Älmhults-polisens tack för det goda deltagandet och den goda diciplin som klubbmedlemmarna visade vid draggningen av de tre så tragiskt förolyckade älmhultsborna. Sven-Johan Svensson tackade för uppvaktning på 40-årsdagen samt ville till protokollet ha infört ett tack till styrelsen och särskilt då till Martin Karlsson för dennes uppoffrande arbete för klubben.

§12. Mötet avslutades av ordförande vilken tackade mötesdeltagarna. Därefter vidtog ett gemytligt och trevligt samkväm. Under detta vidtogs en insamling till de efterlevande vid drunkningsolyckan. Denna inbringade 125 kronor.

 

Vid protokollet: Arne Andersson

Justerat: Ragnar Karlsson och Lars Skarphagen