Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

1984.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den (inget datun här heller) 1984.

Närvarande: 12 st

 

§1. Klubbens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade 1984 årsmöte öppnat.

§2. Förelagt förslag till föredragningslista godkändes.

§3. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Sven-Johan Svensson.

§4. Att föra årsmötesprotokollet utsågs Gunder Wirell.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Allan Karlsson och Kjell Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse upplästes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1984 års verksamhet och förvaltning

§9. Till ordförande för 1985 valdes Gunder Wirell. Till styrelseledamöter för 1985-1986 valdes Sven-Johan Svensson och Ragnar Karlsson. Till suppleanter för 1985 utsågs Karl-Erik Ohlsson och Ivar Karlsson.

§10. Till revisorer för 1985 utsågs Allan Karlsson och Ragnar Fransson. Suppleant Kjell Svensson.

§11. Val av två representanter till Möckelns Norra Fiskevårdsförening, Ivar Karlsson och Karl-Erik Ohlsson.

§12. Fisketävlingsprogram för 1985, preliminärt:

Angel 26/1   Priser: Karl-Erik Ohlsson

Pimpel 23/2   Priser: Börje Svensson

Vårtävl. 15/6   Priser: Bengt Sandström

Kastspö 3/8 eller 27/7   Priser: Tommy Svensson

Mete 24/8   Priser: Kjell Svensson

Hösttävl. 21/9   Priser: Ivar Karlsson

§13. Årsavgift för 1985 25:-  Inträdesavgift 100:-

§14. Ivar Karlsson rapporterade från Fiskevårdsföreningens årsmöte.

§15. Årsmötet diskuterade tävlings-priserna och beslöt att det skall vara oförändrat 5-600 kronor. Vid delad 10:e plats skall nytt pris utdelas.

§16. Styrelsen fick i uppdrag att fastställa tävlingsplats för Angel, Pimpel och Mete.

§17. Ål inplanterad för 15000 kronor. Nya stadgar trycks till föreningen. Fiskekort skall visas upp vid varje tävling annars deltar man inte i tävlingen. Gös gäller som gädda.

§18. Då inga övriga ärenden förelåg tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och framförde sitt och sekreterarens tack för förtroendet att leda förhandlingarna och förklarade 1985 års årsmöte för avslutat. Efter förhandlingarna följde kaffe och smörgås.

 

Vid protokollet: Gunder Wirell

Justerat: Allan Karlsson och Kjell Svensson