Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2011.

Protokoll fört vid Diö Amatörfiskeklubbs årsmöte den 2011-11-25.

Plats: Urania. 18 st närvarande.

 

§1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst godkändes.

§3. Förelagt förslag till föredragningslista upplästes och godkändes.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs ordförande Håkan Loo och sekreterare Niclas Svensson.

§5. Att justera årsmötesprotokollet utsågs Göran Dahlquist och Thomas Hallengren.

§6. Styrelsens verksamhet och ekonomisk rapport upplästes och godkändes. 

§7. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsen verksamhetsår godkändes och lades därefter till handlingarna.

§9. Till val av ordförande för 2012-2013 omvaldes Håkan Loo.

§10. Till val av styrelseledamot för 2012-2013 valdes Niclas Svensson och Pernilla Svensson Blomqvist.

§11. Till val av två revisorer och en suppleant omvaldes Kjell Svensson, Torsten Riis och Bengt Sandström.

§12. Fisketävlingar 2012 beslutade datum:

Angel och Pimpel/ datum efter isförhållande

Vårtävling  26 maj

Klubbmästerskap Gös  15 juni

Metetävling  29 juni

Kastspötävling  28 juli 

Pimpel båt  18 augusti  

Hösttävling  22 september

GÖSTÄVLING  6 juli

§13. Årsmötet beslutade att motorborr skall vara godkänt på tävlingarna. Men ej motorsåg. Ej heller andra motordrivna fordon.

§14. Val av prisköpare för tävlingarna 2012:

Angel och Pimpel - styrelsen

Vårtävlingen - Lennart o Viveca Johnsson

KM Göstävling - Göran Dahlquist o Thomas Hallengren

Metetävling - Martin Knutsson o Mikaela Svensson

Kastspö - Nils-Åke Stålros

Pimpel - Börje Svensson

Hösttävling - Invacare Rea Stolen

2000 kr för inköpare att handla för till tävlingarna.

§15. Avgifterna för 2012 är årsavgift 100 kr - pensionär50 kr - startavgift 60 kr - inträdesavgift 500 kr.

§16. På ordet fritt framkom det att årsmötet beslutade att Angeltävlingen skulle vara i Dihult (Piren). Pimpeltävling på Helgasjön enligt önskemål. Lotteriet som vi haft skall täcka viss renovering av Svalö. Byte av madrasser i stugan. Invacare sponsrar med madrasser. Det diskuterades att byta lås på stugan då många nycklar är på drift. En utskickning per år med tävlingsdatum då det kostar en del att skicka ut. Resten finns att läsa på vår hemsida. 

§17. Klubbmästare för 2011 blev vår ordförande Håkan Loo. Han tog även den sista inteckningen i Vandringspriset. Prisutdelning förrättades av Börje Svensson och Pernilla Blomqvist Svensson. 

§18. Då inga andra ärende förelåg tackade vår ordförande Håkan Loo för visat intresse och därefter så bjöds det på ett komplett julbord tillagat av styrelsen (gott)

 

Vid protokollet: Niclas Svensson

Justerat: Göran Dahlquist och Thomas Hallengren.