Protokoll från alla medlems-möten i Diö Amatörfiskeklubb sedan 1957.

2020.

Protokoll för verksamhetsåret 2020 fört vid Diö Amatörfiskeklubbs Årsmöte 2021 vid Åsens hamn.

16 medlemmar närvarande.

 

§ 1. Klubbens ordförande Håkan Loo hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Frågan om mötet är i behörigordning utlyst godkändes.

§3. Förslag till föredragningslista godkändes och lades till handlingarna.

§4. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Loo och till sekreterare valdes Pernilla S Blomqvist.

§5. Att justera protokollet utsågs Tommy Svensson och Kjell Svensson.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse lästes upp och lades därefter till handlingarna.

§8. Styrelsens Verksamhetsår 2020 beviljades full ansvarsfrihet.

§9. Till val av kassör 2021-2022 valdes Börje Svensson.

§10. Till val av styrelseledamot 2021-2022 valdes Niclas Svensson.

10B. Till val av styrelsesuppleant 2021-2022 valdes Johan Åberg. 

§11. Till val av två revisorer samt en suppleant valdes Torsten Riis och Kjell Svensson. Suppleant Krister Dahlquist.

§12. Fisketävlingar under 2021.

Angel och pimpel efter isförhållande.

Vårtävling: 29 maj.  08:00-12:00  (Sista lördagen i maj)

KM Göstävling: 18 juni.  18:00-22:00  (3:e fredagen i juni)

Metetävling: 2 juli. 18:00-22:00  (1:a fredagen i juli)

Kastspötävling: 7 augusti.  08:00-12:00  (1:a lördagen i augusti) 

Pimpel Båt: 28 augusti.  08:00-1200  (sista lördagen i augusti)

Hösttävling: 18 september. 08:00- 12:00  (näst sista lördagen i september)

Hösttävling med start från Åsens Båthamn.

Stora Göstävlingen: 9 juli.  18:00-22:00  (första fredagen i juli)

Vi kommer att försöka att alltid hålla tävlingarna kring dessa datum. 

Ev. Extratävling: 23 juli.  18:00-22:00

Börje Svensson, Kjell Svensson och Tommy Svensson har i uppdrag att titta på hur den eventuella extratävlingen ska utformas.

Förslag kom på längst fisk där tre fiskar ska mätas på längden och fotograferas tillsammans med mätsticka.

§13. Val av inköpare av priser för 2021 års tävlingar.

Vårtävling: Peter och Johan Åberg.

KM Göstävling: Börje Svensson och Greger Håkansson.

Metetävling: Håkan och Pontus Loo.

Kastspötävling: Kjell och Tommy Svensson.

Pimpel Båt: Niclas och Pernilla Svensson Blomqvist.

Hösttävling: Viveca och Lennart Jonsson.

Prissumman till tävlingarna sätts till 3000 kronor och antal priser höjs till tolv där minsta värdet ej får understiga 100 kronor.

§14. Avgifterna i Diö Amatörfiskeklubb 2021:

Årsavgift: 200 kronor (pensionär 100 kronor)

Startavgift: 100 kronor

Inträdesavgift: 500 kronor

§15. Rapporter fanns det inte några att läsa upp.

§16. På övriga frågor diskuterades:

Klubbmästare: Sätta upp en tavla på väggen på Svalö med namnen på klubbmästaren eventuellt även med de historiska vinnarna.

Vinnare av sammanlagt för året får ett årsfiskekort med ett gästkort.

Vi har i nuläget inget vandringspris då det förra har löpt ut och beslut togs att inget nytt införskaffas.

Största fisk diplomeras med ett presentkort.

Fråga kom upp om man kan köpa ett extra fiskekort och därigenom få använda två ytterligare spön på tävlingarna. Beslut på detta blev att ett fiskekort per startavgift gör att  det inte är möjligt.

Beslut togs att vi ska använda oss av föranmälan till angeltävlingar så vi vet hur mycket mört som ska köpas in till tävlingen.

Framtida digitalt årsmötesprotokoll diskuterades men inget beslut togs.

 

Vid protokollet: Pernilla Svensson Blomqvist.

Justerat: Tommy Svensson och Kjell Svensson.